De gouden eeuw van de filantropie (2002.11.2070)


Bespreking van de fiscale en civielrechtelijke aspecten van het schenken aan goede doelen. Met betrekking tot de fiscaliteit wordt aandacht besteed aan de Successiewet en de Wet inkomstenbelasting 2001. De voorwaarden om te kunnen profiteren van de fiscale faciliteiten worden besproken. Ingegaan wordt op de zogenoemde algemeen nut instelling en de criteria voor rangschikking van een dergelijke instelling als zodanig.

Vermogensoverdracht aan algemeen nut instellingen kan geschieden door rechtstreekse overdracht van vermogen, de oprichting van een eigen stichting en door het creëren van een fonds op naam.

De verschillende aspecten van de methoden en de daaraan verbonden voor- en nadelen worden besproken.

Ten slotte wordt aandacht besteed aan het rapport Moltmaker voor zover dit betrekking heeft op het besproken onderwerp.

T.A. HoltropD.T.A.M. Vaendel

S&V 2002 blz. 2

Verder lezen