De kapitaalsbelasting, de staatssecretaris en de risicoreserve ex artikel 15b Wet Vpb (1997.33.3377)


Artikel 37.1.a juncto lid 2.b WBR voorziet in een vrijstelling van kapitaalsbelasting bij een bedrijfsfusie of een interne reorganisatie. De staatssecretaris heeft opgemerkt dat hij toepassing van deze vrijstelling ook mogelijk acht indien een nieuwe vennootschap wordt opgericht voor concernfinancieringsactiviteiten, mits daarbij wordt gebleven binnen de door wet en jurisprudentie aangegeven kaders voor de vrijstelling.

Merks gaat in op uitlatingen van de staatssecretaris waaruit zou blijken dat hij ten aanzien van bepaalde belastingplichtigen begunstigend uitvoeringsbeleid voert voor wat betreft de bovengenoemde vrijstelling van kapitaalsbelasting. De auteur meent dat door de werking van het vertrouwensbeginsel in combinatie met het gelijkheidsbeginsel dit begunstigende beleid een ruim toepassingsbereik kan krijgen.

P.F.E.M. Merks

WFR nr 6255, 1997 blz. 1084

Verder lezen