De nieuwe wet inzake de beperking van de wettelijke gemeenschap van goederen (wetsvoorstel 33987)


De auteur bespreekt de inhoud van wetsvoorstel 33987 waaronder mede de wijziging van de Faillissementswet in dat verband. Voorts signaleert hij – zonder volledigheid te pretenderen – een aantal belangrijke aandachtspunten voor de notariële praktijk.

1. Inleiding

In 2014 is bij de Tweede Kamer een initiatief wetsvoorstel ingediend door D66, PvdA en VVD dat de strekking heeft om de huidige wettelijke gemeenschap van goederen aanzienlijk te beperken. Het wetsvoorstel is op 19 april 2016 in de Tweede Kamer aangenomen. Op 28 maart 2017 is het wetsvoorstel ook door de Eerste Kamer aangenomen. Het wetsvoorstel zal in werking treden op 1 januari 2018 (Stb. 2017, 177 en 178).

Hierna zal een bondige uiteenzetting worden gegeven wat betreft de inhoud van wetsvoorstel 33987 inzake de nieuwe beperkte gemeenschap van goederen. Daarbij wordt uitgegaan van de inhoud en systematiek van de huidige wettelijke gemeenschap van goederen en komen slechts die wetsartikelen aan bod die van de huidige wettelijke gemeenschap van goederen afwijken. Wetsartikelen uit het wetsvoorstel zijn hierna aangeduid als NBW.

2. De omvang van de nieuwe beperkte gemeenschap van goederen

Allereerst zal artikel 1:94 BW worden gewijzigd en daardoor zal de omvang van de huidige wettelijke gemeenschap van goederen aanzienlijk worden beperkt. Verder verdient opmerking dat al die goederen en schulden die nu al buiten de wettelijke gemeenschap van goederen vallen – zoals pensioenrechten, verknochte goederen en de schulden als bedoeld in het huidige artikel 1:94 lid 5 BW – ook buiten de nieuwe beperkte gemeenschap van goederen zullen vallen. Daarnaast zullen wat betreft de goederen (activa) op grond van artikel 1:94 lid 2 aanhef sub a en c NBW voortaan…

Verder lezen
Terug naar overzicht