De OBV en de rechten van de kinderen van de erflater (2008.47.2001)


Aan de hand van het arrest van Hof Leeuwarden van 16 april 2008 LJN BD2970 bespreekt de auteur enige voor de boedelpraktijk belangwekkende kwesties rond de ouderlijke boedelverdeling en de verzorgingsverplichting jegens de langstlevende echtgenoot. Deze kwesties van het oude erfrecht zijn nog steeds van belang nu nalatenschappen openvallen waarvoor een onder oud recht gemaakte OBV geldt. Het in het artikel besproken arrest betrof overigens een geval waarbij ook het overlijden onder oud recht plaats vond.
Het hof begint met de overweging dat een legitimaris onder oud recht weliswaar recht had op…

Verder lezen