De samenvoeging van Wid en MOT


De belangrijkste wijzigingen van de regelgeving omtrent identificatie bij dienstverlening en de melding van ongebruikelijke transacties, zoals opgenomen in de voorgestelde ‘Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme, worden door schrijvers aan de praktijk getoetst.

Biedt de nieuwe wet de langverwachte helderheid in deze materie?

1 Inleiding

Het opsporen en de bestrijding van witwassen is van groot belang voor de strijd tegen allerlei soorten zware criminaliteit. De mogelijkheid tot het versluieren van de criminele herkomst van gelden, stelt criminelen in staat buiten het bereik van de opsporende instanties gebruik te maken van vermogen. Om die reden is het cruciaal de kanalen die worden gebruikt voor het witwasproces in kaart te brengen en te beschermen tegen dit soort praktijken.
Na de aanslagen van 11 september 2001 is ook het financieren van terrorisme een speerpunt geworden van de instanties die zich met het opsporen van witwaspraktijken bezig houden. Bij het financieren van terrorisme zal immers veelal van dezelfde kanalen gebruik worden gemaakt als bij witwassen het geval is.
Een van de belangrijkste pijlers waarop de strijd tegen witwassen en het financieren van terrorisme rust, is het onderzoek naar de persoon achter de transactie, alsmede het onderzoek naar en het melden van door die personen voorgenomen dan wel door hen reeds uitgevoerde ongebruikelijke transacties.

Omdat vrije beroepsbeoefenaren vaker geconfronteerd kunnen worden met lieden die met hun hulp trachten geld wit te wassen of anderszins trachten criminele activiteiten te ontplooien, zijn zij (als direct gevolg van de herziene EU-witwasrichtlijn) per 1 juni 2003 ook gebonden aan de regels betreffende de identificatie van cliënten en de melding transacties die als ‘ongebruikelijk’ gekwalificeerd kunnen worden.

In dit…

Verder lezen
Terug naar overzicht