De vernieuwde Wet bodembescherming (2006.20.2603)


Op 1 januari 2006 is de wet van 15 december houdende wijziging van de Wet bodembescherming en enkele andere wetten in verband met wijzigingen in het beleid inzake bodemsaneringen in werking getreden.

De multifunctionele bodemsanering is ingeruild voor de functiegerichte bodemsanering. Het bestuursrechtelijke bevelsinstrumentarium blijft bestaan.

Saneringsplicht

Voor het mee laten betalen van de ‘ belanghebbende’ zorgt in het bijzonder de saneringsplicht in art. 55b Wbb. Krachtens dat artikel is de eigenaar van een bedrijfsterrein waar een geval van ernstige verontreiniging is ontstaan, of wanneer er sprake is…

Verder lezen