De Wet algemene bepalingen omgevingsrecht is in aantocht (deel I)


Naar verwachting treedt op 1 januari 2010 de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) in werking. Daarmee wordt, na de nieuwe Wet ruimtelijke ordening in 2008 en de invoering van de Waterwet eind van dit jaar, een nagenoeg algehele vernieuwing van het omgevingsrecht afgerond. Met het samenvoegen van een groot aantal vergunningen tot één omgevingsvergunning wordt beoogd de dienstverlening aan burgers en bedrijven te verbeteren door de introductie van één loket, één bevoegd gezag, één uniforme procedure en éénmalig bezwaar en beroep. In deze bijdrage (deel I) worden de hoofdlijnen van de Wabo geschetst. In een volgende bijdrage (deel II) zal nader worden ingegaan op het al dan niet vergunningvrij bouwen, de belanghebbendheid van partijen in bezwaar en beroep en de coördinatie met onder andere het bestemmingsplan.

1 Inleiding

Op 17 september 2003 kondigde de minister van VROM in het kader van de herijking van de VROM-regelgeving de invoering aan van één integrale vergunning voor de uitvoering van een project.2 Dit heeft de aanleiding gevormd voor het wetsvoorstel Wet algemene bepalingen omgevingsrecht dat eind 2006 bij de Tweede Kamer is ingediend.3 De Wabo heeft zich niet beperkt tot louter milieuaspecten, maar bevat ook regels op het terrein van bouwen, ruimte, natuur en monumenten. Hoewel de Wabo een vergaande stelselwijziging inhoudt, is de Wabo relatief snel vastgesteld.4 Dit kan vermoedelijk mede worden verklaard door het huidige politieke en maatschappelijke klimaat waarin behoefte bestaat aan vermindering van de administratieve lasten voor het bedrijfsleven en het versnellen van de procedures, om zo de uitvoering van (bouw)projecten te kunnen versnellen en daarmee de economie te stimuleren. …

Verder lezen
Terug naar overzicht