De Wet herstructurering varkenshouderij herleeft (2000.09.2074)


De auteur bespreekt het arrest van het Hof Den Haag van 20 januari 2000 met betrekking tot de rechtmatigheid van de Wet herstructurering varkenshouderij (Whv), JBN 1998, nr 60. Het Hof heeft beslist dat de eerste generieke korting en het vervallen van de latente rechten noodzakelijk en geschikt zijn voor het met de Whv beoogde doel en niet strijdig zijn met het Europese recht en/of het EVRM. De tweede korting van art. 31 Whv is niet noodzakelijk en moet buiten toepassing blijven.

Aangezien de Nederlandse Vereniging…

Verder lezen