Naar de inhoud

De Wet natuurbescherming: introductie

Luuk Boerema, Annelies Freriks, Peter Mendelts, Jan van der Winden en Jacqueline Zijlmans1

1. Inleiding

Nadat de Tweede Kamer op 1 juli 2015 met de Wet natuurbescherming had ingestemd, heeft op 15 december 2015 ook de Eerste Kamer de wet aangenomen. Het ligt in de bedoeling dat de wet op 1 januari 2017 in werking zal treden. In de nieuwe wet worden de Natuurbeschermingswet 1998 (verder: Nbw 1998), de Flora- en faunawet (verder: Ffw) en de Boswet geïntegreerd. Uiteindelijk zal de Wet natuur-bescherming over een paar jaar op haar beurt moeten opgaan in de Omgevingswet.2 Bij de indiening van het wetsvoorstel enkele jaren geleden is hier ook aandacht aan het wetsvoorstel3 en aan het voorontwerp4 besteed, en ook op recentere datum is het wetsvoorstel aan bod gekomen.5

Recentelijk zijn de algemene maatregel van bestuur (AMvB) en de ministeriële regeling die bij de Wet natuurbescherming zullen gaan horen, ter consultatie voorgelegd.6 Van 3 februari tot 3 maart 2016 heeft iedereen via Internet zijn opmerkingen kunnen indienen over de beide ontwerpen voor het Besluit natuur-bescherming en de Regeling natuurbescherming. De definitieve AMvB en ministeriële regeling zullen tegelijkertijd met de wet in werking moeten treden.

De Wet natuurbescherming is weliswaar een tussenstap, maar voor velen van ons toch een belangrijke en ingrijpende wijziging. We zullen naar verwachting meerdere jaren met de nieuwe wet moeten werken. Daarom heeft de redactie van het Journaal Flora en fauna besloten om in 2016 een reeks artikelen aan de Wet natuurbescherming te wijden. De bijdragen aan het ‘feuilleton’ zijn te herkennen aan de…