De wet op het notarisambt en de vrije tarieven (1998.35.2797)


De nieuwe Wet op het notarisambt is door de Tweede Kamer aangenomen. De vaste commissie voor Justitie van de Eerste Kamer heeft een voorlopig verslag vastgesteld. De Memorie van Antwoord is aan die Kamer toegezonden.

De positieve resultaten van de nieuwe wet worden, aldus Polak, overschaduwd door de invoeging van enkele bepalingen die beogen een vrije tariefsvorming tot stand te brengen (artt. 127 en 128). Het was mogelijk geweest een tussenvorm te kiezen en in overeenstemming met regelingen in andere landen, de overheid enige zeggenschap bij…

Verder lezen