De Wet waardering onroerende zaken in (de) praktijk (1997.21.3240)


In de Gemeentewet is ten aanzien van de waardering van onroerende zaken een zogenaamde ingroeiregeling opgenomen. Gemeenten mogen in de belastingverordening bepalen dat er gedurende de eerste drie jaren van het WOZ-waarderingstijdvak een vermindering wordt verleend op de belastingaanslag. Voorts is een aftoppingsregeling opgenomen die inhoudt dat gemeenten in de belastingverordening mogen bepalen dat er een zodanige vermindering wordt verleend op de belastingaanslag, dat de belasting in de kalenderjaren 1997 tot en met 2000 niet meer zal bedragen dan 130% van het belastingbedrag dat ter zake van het belastingjaar 1996 voor de desbetreffende onroerende zaak is verschuldigd.

De auteur behandelt uitgebreid de gevolgen van de WOZ voor de verschillende belastingwetten. Hij concludeert dat de WOZ in de praktijk leidt tot grotere uniformiteit, tot kwaliteitsverbetering en tot grotere duidelijkheid.

J.A. Monsma

VGR 1997, nr 2 blz. 35

Verder lezen