Directeuren BV aansprakelijk ondanks decharge


In een procedure tussen enige tot een concern behorende BV’s enerzijds en twee (ex-)directeuren van de tot het concern behorende BV’s anderzijds, vorderen de BV’s dat de directeuren hoofdelijk worden veroordeeld tot vergoeding van alle schade die de BV’s hebben geleden en nog zullen lijden als gevolg van de toerekenbare tekortkoming door hen c.q. als gevolg van de door hen gepleegde onrechtmatige daden, nader op te maken bij staat.

De ex-directeuren verweren zich met de ontkenning…

Verder lezen