Door commandiet in besloten scheepvaart-cv ontvangen verkoopprovisie valt onder tonnageregime


Samenvatting

Belanghebbende is commandiet in een besloten scheepvaart-cv die transparant is voor de VPB. Het mede door haar geëxploiteerde zeeschip is via een scheepsmakelaar verkocht, die daarvoor 3% van de prijs heeft ontvangen. Daarvan heeft de makelaar een derde (€ 56.250) aan belanghebbende betaald voor werkzaamheden die belanghebbende ten behoeve van de verkoop heeft gedaan. In geschil is of de verkoopprovisie onder de tonnageregeling (art. 3.22 Wet IB 2001) valt voor de scheepsexploitatiewinst van de vennoten. Hof Arnhem-Leeuwarden (8 september 2015, nr. 14/01191, NTFR 2015/2871) heeft die vraag ontkennend beantwoord. Volgens de Hoge Raad echter ten onrechte. De Hoge Raad stelt voorop dat de werkzaamheden waarvoor belanghebbende de verkoopprovisie heeft ontvangen alleen dan kunnen leiden tot winst uit zeescheepvaart, indien en voor zover de werkzaamheden in eigen beheer door de belastingplichtige zelf worden verricht, dat wil zeggen binnen de eigen onderneming van de belastingplichtige. De vergoeding voor de desbetreffende werkzaamheden door de belastingplichtige behoeft in een geval als dit echter niet te zijn genoten in haar hoedanigheid van commanditair vennoot. Het oordeel van het hof dat de werkzaamheden die belanghebbende in verband met de verkoop van het schip heeft verricht, en waarvoor zij de verkoopprovisie heeft ontvangen, direct samenhangen met de exploitatie van het schip, acht de Hoge Raad cassatieproof. Nu de door belanghebbende in verband met de verkoop van het schip verrichte werkzaamheden niet hebben plaatsgevonden in het kader van een andere onderneming van belanghebbende dan haar scheepvaartonderneming, dient de verkoopprovisie te worden aangemerkt als winst uit zeescheepvaart. De verkoopprovisie, die belanghebbende ontving voor…

Verder lezen
Terug naar overzicht