ECLI:NL:GHARL:2017:4265 Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden , 23-05-2017 / 21-007109-15

Uitspraak

Afdeling strafrecht

Parketnummer: 21-007109-15

Uitspraak d.d.: 23 mei 2017

TEGENSPRAAK

Tussenarrest van de meervoudige kamer voor strafzaken

gewezen op het hoger beroep, ingesteld tegen het vonnis van de rechtbank Noord-Nederland van 27 november 2015 met parketnummer 18-720030-14 in de strafzaak tegen

[verdachte] ,

geboren te [geboorteplaats] op [geboortedatum] 1982,

wonende te [woonplaats] , [woonadres] .

Het hoger beroep

De verdachte heeft tegen het hiervoor genoemde vonnis hoger beroep ingesteld.

Onderzoek van de zaak

Dit arrest is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzitting van het hof van 9 mei 2017 en, overeenkomstig het bepaalde bij artikel 422 van het Wetboek van Strafvordering, het onderzoek op de terechtzitting in eerste aanleg.

Het hof heeft kennisgenomen van de vordering van de advocaat-generaal, strekkende tot bevestiging van het vonnis van de eerste rechter. Deze vordering is na voorlezing aan het hof overgelegd.

Het hof heeft voorts kennis genomen van hetgeen namens verdachte door zijn raadsman, mr. H. Blaauw, naar voren is gebracht.

Heropening

Na het onderzoek ter terechtzitting op 9 mei 2017 - tijdens de beraadslaging in raadkamer - is gebleken, dat het onderzoek niet volledig is geweest.

Het hof acht het wenselijk dat getuige [getuige] (broer van verdachte), geboren op [geboortedatum] 1976 te [geboorteplaats] , (destijds) wonende te [plaats] , [adres] , door de raadsheer-commissaris, belast met de behandeling van strafzaken in dit hof, dan wel door gedelegeerd raadsheer-commissaris mr. T.H. Bosma, als getuige wordt gehoord over de door de verdediging per fax als productie 4 en 5 ingebrachte WhatsApp -en Facebookberichten, alsook over hetgeen verder als noodzakelijk voorkomt. De advocaat-generaal en de raadsman worden over de verdere procedure nader geïnformeerd.

Aangezien het hof het wenselijk acht dat verdachte bij de behandeling van zijn zaak aanwezig zal zijn, zal de persoonlijke verschijning van verdachte ter terechtzitting worden bevolen.

Het hof heropent het onderzoek.

BESLISSING

Het hof:

Heropent het onderzoek.

Schorst het onderzoek voor onbepaalde tijd.

Stelt de stukken in handen van de raadsheer-commissaris, belast met de behandeling van strafzaken in dit hof, dan wel de gedelegeerd raadsheer-commissaris mr. T.H. Bosma, teneinde als getuige te horen: [getuige], geboren op [geboortedatum] 1976 te [geboorteplaats] , (destijds) wonende te [plaats] , [adres] .

Bepaalt dat het onderzoek zal worden hervat tegen een nog nader te bepalen terechtzitting.

Beveelt de persoonlijke verschijning van de verdachte tegen het nog nader te bepalen tijdstip, met tijdige kennisgeving daarvan aan de raadsman van de verdachte.

Aldus gewezen door

mr. D.V.E.M. van der Wiel-Rammeloo, voorzitter,

mr. T.H. Bosma en mr. A. van Holten, raadsheren,

in tegenwoordigheid van mr. J. Brink, griffier,

en op 23 mei 2017 ter openbare terechtzitting uitgesproken.

Verder lezen