ECLI:NL:OGEAA:2017:357 Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba , 10-05-2017 / A.R. 1659 van 2016

Uitspraak

Vonnis van 10 mei 2017

Behorend bij A.R. 1659 van 2016

GERECHT IN EERSTE AANLEG VAN ARUBA

VONNIS

in de zaak van:

de stichting

FUNDACION CAS PA COMUNIDAD ARUBANO,

gevestigd te Aruba,

gemachtigde: de advocaat mr. W.G.T.M. Kloes,

tegen:

Gedaagde,

wonende te Aruba,

procederende in persoon,

1 DE PROCEDURE

1.1

Het verloop van de procedure blijkt uit:

- het verzoekschrift, met producties ingediend op 12 juli 2016;

- het mondelinge antwoord;

- de griffiersaantekeningen van de comparitie van partijen die heeft plaatsgevonden op 29 november 2016.

- de akte uitlating zijdens eiseres.

1.2

Vonnis is bepaald op heden.

2 DE VASTSTAANDE FEITEN

2.1

Partijen zijn op 13 november 2006 een schriftelijke huurovereenkomst aangegaan op grond waarvan eiseres aan gedaagde verhuurt een woning gelegen te [adres] tegen een huurprijs van Afl. 770,- per maand.

2.2

Gedaagde is bij brief van 17 juni 2016 gesommeerd om tot betaling van een bedrag van Afl. 13.411,- vermeerderd met incassokosten wegens huurachterstand over te gaan.

3 DE VORDERING

3.1

Eiseres vordert, samengevat, dat het gerecht bij uitvoerbaar bij voorraad te verklaren vonnis de huurovereenkomst ontbindt dan wel ontbonden verklaart en gedaagde veroordeelt om binnen een maand tot ontruiming van de woning over te gaan, alsmede tot betaling van Afl. 14.181,-, vermeerderd met: de wettelijke rente, Afl. 2.127,15 aan buitengerechtelijke incassokosten en Afl. 770,- per maand voor iedere maand dat gedaagde de woning niet zal hebben ontruimd onverminderd tussentijdse huurverhogingen, met veroordeling van gedaagde in de proceskosten.

3.2.

Eiseres stelt zich op het standpunt dat gedaagde een huurachterstand heeft opgebouwd, ondanks sommatie de huurachterstand niet heeft betaald en daardoor wanprestatie pleegt.

3.3

Gedaagde voert verweer. Zij erkent de huurachterstand. Haar stief tante, die inmiddels is overleden, betaalde de huur. Gedaagde had geen inkomen. Zij heeft een bijstandsuitkering aangevraagd.

3.4

Op de stellingen van partijen zal in het hiernavolgende, voor zover nodig, nader worden ingegaan.

4 DE BEOORDELING

4.1

Eiseres gaf ter comparitie aan dat zij bereid was de zaak tijdelijk aan te houden om gedaagde in de gelegenheid te stellen een zogeheten artikel 10 verzoek in te dienen bij Sociale Zaken opdat het Land een deel van de huurachterstand voor gedaagde zal betalen. In haar akte heeft eiseres aangegeven dat voor zover eiseres bekend is, gedaagde inmiddels een dergelijk verzoek heeft ingediend bij Sociale Zaken maar dat daarop nog geen beslissing is genomen, dat gedaagde na aftrek van subsidie momenteel Afl. 100,-- per maand betaalt en dat eiseres bereid is nog tot 1 juli 2017 te wachten om gedaagde in de gelegenheid te stellen het Land Aruba een deel van de huurachterstand te laten betalen.

4.2

Gelet op het hiervoor overwogene zal het gerecht zal de zaak naar de rol van 5 juli 2017 (peremptoir) verwijzen voor akte zijdens partijen, opdat eiseres zich er over kan uitlaten of zij haar vordering tot ontruiming handhaaft en gedaagde zich er over kan uitlaten of zij zich tegen de gevorderde ontruiming verzet en zo ja, om welke redenen. Voorts kunnen partijen zich in die akte uitlaten over het actuele saldo van de huurachterstand. In beginsel zal daarna weer vonnis worden bepaald.

4.3

Iedere verdere beslissing zal worden aangehouden.

5 DE BESLISSING

De rechter in dit gerecht:

verwijst de zaak naar de rol van 5 juli 2017 voor akte uitlating zijdens partijen (P1), zoals in r.o. 4.3 bedoeld, waarna de zaak weer voor vonnis zal komen te staan;

houdt iedere verdere beslissing aan.

Dit vonnis is gewezen door mr. M. Schoemaker, rechter in dit gerecht, en werd uitgesproken ter openbare terechtzitting van woensdag 10 mei 2017 in aanwezigheid van de griffier.

Verder lezen