ECLI:NL:RBAMS:2017:4352 Rechtbank Amsterdam , 12-05-2017 / 627594 / HA RK 17-122

Uitspraak

beschikking

RECHTBANK AMSTERDAM

Afdeling privaatrecht

zaaknummer / rekestnummer: C/13/627594 / HA RK 17-122

Beschikking van 12 mei 2017

in de zaak van

OPENBAAR MINISTERIE IN HET ARRONDISSEMENTSPARKET AMSTERDAM,

verzoekster,

namens deze mr. O.J.M. van der Bijl, Officier van Justitie

en

1 [belanghebbende sub 1] ,

wonende te [woonplaats] ,

2. [belanghebbende sub 2],

wonende te [woonplaats] ,

3. de stichting

STICHTING SEYRANI,

gevestigd te Amsterdam,

belanghebbenden.

Verzoekster wordt hierna het OM genoemd.

1 Het verloop van de procedure

1.1.

Het verloop van de procedure blijkt uit:

- het verzoekschrift met bijlagen, ingekomen ter griffie op 21 april 2017.

1.2.

De beschikking is bepaald op heden. Verzoekster is van de beschikkingsdatum op de hoogte gesteld.

2 De feiten

2.1.

De stichting Seyrani (hierna: Seyrani), gevestigd te Amsterdam, is bij akte van 23 februari 2015 opgericht. Op 24 februari 2015 heeft inschrijving in het handelsregister plaatsgevonden.

2.2.

Artikel 2 van de statuten van Seyrani luidt:


Doel

Artikel 2

1. De stichting heeft ten doel:

a. ondersteuning geven aan mensen met een taalgebrek en die moeite hebben om zelf bepaalde zaken te regelen bij de belastingdienst en gemeenten:

b. het vergroten van de communicatieve zelfredzaamheid van buitenlanders in de Nederlandse samenleving;

c. het bieden van de mogelijkheid, aan ieder die hiervan gebruik wil maken om hun vrije tijd te besteden aan en het volgen van lessen op het gebied van computer, internet, het bespelen van muziekinstrumenten, alsmede hen de gelegenheid geven om gratis gebruik te maken van de computerfaciliteiten, lezen van boeken, kranten en tijdschriften;

d. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

2. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:

- het opzetten van een vrijetijdsbestedingscentrum waar men gratis gebruik kan maken van verschillende faciliteiten zoals computers, internet, spellen, muziekinstrumenten en literatuur;

- het geven van trainingen en cursussen in de Nederlandse taal;

- het organiseren van diverse activiteiten en evenementen op het gebied van sport, cultuur en muziek.

3. De stichting heeft het maken van winst uitdrukkelijk niet ten doel.

2.3.

Uit een uittreksel van het handelsregister blijkt dat de secretaris van Seyrani [belanghebbende sub 2] en dat de voorzitter en penningmeester van Seyrani [belanghebbende sub 1] is.

2.4.

Bij beschikking van de voorzieningenrechter van deze rechtbank van 22 maart 2017 zijn [belanghebbende sub 1] en [belanghebbende sub 2] , in hun hoedanigheid van bestuurder van Seyrani, bevolen om binnen twee weken na betekening van de beschikking de boeken, de bescheiden en andere gegevensdragers van Seyrani beschikbaar te stellen aan het OM en om de waarde van Seyrani te tonen. Dit om beantwoording van de vragen gesteld in de brief van 23 september 2016 mogelijk te maken.

2.5.

De beschikking van de voorzieningenrechter is op 25 maart 2017 aan belanghebbenden betekend. Aan dit bevel is niet voldaan.

3 Het verzoek

3.1.

Het OM verzoekt om een voorlopige voorziening op grond van artikel 2:298 van het Burgerlijk Wetboek (BW), zijnde de schorsing van het bestuur van Seyrani, hangende het onderzoek.

3.2.

Het OM legt hieraan het volgende ten grondslag.

Blijkens een rapport van de politie kan worden vastgesteld dat er sprake is een doen of nalaten van belanghebbenden in strijd met wet en de statuten. Tevens is, volgens dat rapport, ernstige twijfel ontstaan of het bestuur van Seyrani wel naar behoren wordt gevoerd.

3.3.

Het OM is door de landelijke politie op Seyrani gewezen naar aanleiding van een grootschalig strafrechtelijk onderzoek. Dit naar aanleiding van een aangifte van de Kansspelautoriteit. Op maandag 4 april 2016 hebben op diverse locaties in Nederland, Duitsland en Oostenrijk doorzoekingen plaatsgevonden, waaronder ook bij het vestigingsadres van Seyrani. Bij deze doorzoeking werd [belanghebbende sub 1] op de locatie aangetroffen. Bij fouillering van [belanghebbende sub 1] werd € 2340,00 in contacten en een zogenaamde ‘noodknop’ aangetroffen. Door het gebruiken van deze ‘noodknop’ is het mogelijk om alle computers uit te schakelen. Ook is na onderzoek gebleken dat de twee hoofdverdachten van het onderzoek het vestigingsadres van Seyrani bezoeken om geld op het halen. Bij een horeca-controle op 7 januari 2016 is gebleken dat zich achter een gesloten deur (te openen met een knop in de keuken) een ruimte met tien computers en twee televisieschermen bevond. Dit alles versterkt het vermoeden dat er sprake is van een schijnconstructie en wanbestuur.

4 De beoordeling

4.1.

Artikel 19 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Rv) bepaalt dat de rechter partijen over en weer in de gelegenheid stelt hun standpunten naar voren te brengen en toe te lichten en zich uit te laten over elkaars standpunten en over alle bescheiden en andere gegevens die in de procedure ter kennis van de rechter zijn gebracht, één en ander tenzij wet anders voortvloeit. Dit artikel staat er echter niet aan in de weg dat de rechter met het oog op de ernst van de aan het verzoek tot schorsing van bestuurders ten grondslag gelegde feiten of de spoedeisendheid van de verzochte voorzieningen tot het treffen daarvan overgaat zonder de bestuurders te horen (zie HR 20 april 2007, NJ 2007, 241). Bij de verdere behandeling van het gelijktijdig door het OM ingediende verzoek tot ontslag van het bestuur van Seyrani kan dan worden beoordeeld of de gronden tot het treffen van de voorlopige voorzieningen toereikend waren en of de noodzaak tot het handhaven daarvan nog steeds bestaat. Het bestuur van Seyrani zal op een later tijdstip in de procedure ex artikel 2:298 lid 1 BW in de gelegenheid worden gesteld hun standpunt met betrekking tot de voorlopige voorziening kenbaar te maken.

4.2.

Gelet op het feit dat de bestuurders niet hebben voldaan aan het bevel van de voorzieningenrechter om inlichtingen te verschaffen en de ernst van de hiervoor bedoelde bedenkingen jegens het bestuur van Seyrani zal de rechtbank voornoemde bestuurders van Seyrani, in afwachting van de uitspraak op het verzoek tot hun ontslag, schorsen.

5 De beslissing

De rechtbank

5.1.

schorst hangende het onderzoek [belanghebbende sub 1] en [belanghebbende sub 2] als bestuurders van de stichting Stichting Seyrani, gevestigd te Amsterdam,

5.2.

verklaart deze beschikking uitvoerbaar bij voorraad,

5.3.

bepaalt dat de griffier een afschrift van deze beschikking aan het handelsregister doet toekomen.

Deze beschikking is gegeven door mr. B.T. Beuving en in het openbaar uitgesproken op 12 mei 2017.

Verder lezen