ECLI:NL:RBNHO:2017:4377 Rechtbank Noord-Holland , 17-05-2017 / C/15/241247 / HA ZA 16-205

Uitspraak

vonnis

RECHTBANK NOORD-HOLLAND

Afdeling privaatrecht

Zittingsplaats Haarlem

zaaknummer / rolnummer: C/15/241247 / HA ZA 16-205

Vonnis van 17 mei 2017

in de zaak van

de vennootschap naar Italiaans recht

MARTINELLI LUCE S.P.A.,

gevestigd te Lucca, Italië,

eiseres,

advocaat mr. V.S. Bouman te Amsterdam,

tegen

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

4UDESIGNED B.V.,

gevestigd te Wormerveer,

gedaagde,

advocaat mr. C.S. Mastenbroek te Amsterdam.

Partijen zullen hierna Martinelli Luce en 4Udesigned genoemd worden.

1 De procedure

1.1.

Het verloop van de procedure blijkt uit:

-

het tussenvonnis van 17 mei 2017

-

het proces-verbaal van comparitie van 28 maart 2017 en de daarin genoemde stukken.

1.2.

Ter comparitie is de zaak aangehouden, teneinde partijen in de gelegenheid te stellen een schikking te beproeven. Partijen zijn niet tot een schikking gekomen en hebben vonnis gevraagd. Daarop is vonnis bepaald.

2 De feiten

2.1.

Martinelli Luce is producent van hoogwaardige lichtarmaturen en verlichtingssystemen. Tot haar assortiment behoort onder meer een tafellamp ontworpen door [A.], genaamd de “Pipistrello” (verder: de Pipistrello lamp).

2.2. 4

Udesigned exploiteert een winkel in Wormerveer, alsmede een webwinkel (www.4udesigned.nl), gespecialiseerd in de verkoop van designverlichting en -meubilair.

2.3. 4

Udesigned heeft op 1 september 2015 20 “Batman” lampen á € 200,00 per stuk ingekocht bij de onderneming Meubelagenturen Kos B.V., tevens handelend onder de naam Dyyk (verder: Dyyk). Vervolgens heeft 4Udesigned de “Batman” lamp in november 2015 via een e-mailnieuwsbrief onder de naam “Pipi” (verder: de Pipi lamp) aan haar afnemers aangeboden, waarbij werd vermeld: “Naar een bekend ontwerp, maar net even anders”, met daaronder een foto van de Pipistrello lamp. De Pipi lamp ziet er als volgt uit:

2.4.

De Nederlandse distributeur van Martinelli Luce, [B.] (als distributeur handelend onder de naam Ceipps), heeft de Pipi lamp bij 4Udesigned besteld. Deze is op 27 november 2015 bij hem bezorgd, waarna hij de lamp heeft doorgestuurd naar Martinelli Luce. Op 14 januari 2016 heeft Martinelli Luce geconstateerd dat de lamp Pipi ook in de winkel van 4Udesigned in Wormerveer werd verkocht.

2.5.

Op 11 februari 2016 heeft Martinelli Luce 4Udesigned in kort geding gedagvaard, stellend dat 4Udesigned met de Pipi lamp inbreuk maakte op het auteursrecht van Martinelli Luce op de Pipistrello lamp en samengevat – onder meer – een verbod op inbreuk gevorderd.

2.6.

Op 17 februari 2016 heeft 4Udesigned een onthoudingsverklaring getekend en een voorstel voor een schikking gedaan. De onthoudingsverklaring houdt – beknopt weergegeven – het volgende in:

- 4 Udesigned zal (op straffe van een dwangsom van € 150,-- voor iedere lamp waarmee ze deze toezegging overtreedt, dan wel van € 1.500,-- voor iedere dag waarop zij de toezegging overtreedt) iedere exploitatie van de Pipi lamp of lampen met een overeenstemmende totaalindruk staken en gestaakt houden,

- 4 Udesigned verklaart dat zij 20 Pipi lampen heeft ingekocht, waarvan zij er 1 heeft verkocht en 19 nog op voorraad heeft, dat de door haar overgelegde facturen alle facturen zijn die zij met betrekking tot de Pipi lamp (of overeenstemmende lampen) heeft en dat hieruit de naam van de leverancier blijkt,

- 4 Udesigned verklaart dat zij alle overgebleven lampen aan de leverancier heeft geretourneerd,

- 4 Udesigned zal aan haar professionele afnemers een rectificatietekst zenden die inhoudt – beknopt weergegeven – dat de Pipi lamp een verveelvoudiging is van de Pipistrello lamp, dat de Pipistrello lamp is ontworpen door [A.], die het auteursrecht in 2010 aan Martinelli Luce heeft overgedragen, en dat 4Udesigned de Pipi lamp zonder toestemming van Martinelli Luce op de markt heeft gebracht,

- 4 Udesigned zal Martinelli Luce een bedrag van € 2.000,-- aan juridische kosten en winstderving vergoeden.

2.7.

Gelet op de onthoudingsverklaring heeft Martinelli Luce het kort geding ingetrokken, teneinde een schikking te beproeven. Na een eerder, door Martinelli Luce afgewezen schikkingsvoorstel, heeft de (toenmalig) advocaat van 4Udesigned bij

e-mailbericht van 17 maart 2016 aan de advocaat van Martinelli Luce bericht dat 4Udesigned – beknopt weergegeven het volgende schikkingsvoorstel doet:

- 4 Udesigned zal iedere exploitatie van de Pipi lamp of lampen met een overeenstemmende totaalindruk staken en gestaakt houden,

- 4 Udesigned verklaart dat zij 20 Pipi lampen heeft ingekocht, waarvan zij er 1 heeft verkocht en 19 nog op voorraad heeft, dat de door haar overgelegde facturen alle facturen zijn die zij met betrekking tot de Pipi lamp (of overeenstemmende lampen) heeft en dat hieruit de naam van de leverancier blijkt,

- 4 Udesigned zal iedere medewerking verlenen aan een onderzoek van een deurwaarder op haar kosten, dan wel aan een onderzoek door een accountant op kosten van Martinelli Luce, om te controleren dat het inderdaad om maar 20 lampen gaat,

- 4 Udesigned zal de 19 lampen die zij op voorraad heeft verzenden aan Martinelli Luce, dan wel laten vernietigen tegen een marktconforme prijs,

- 4 Udesigned zal een rectificatietekst in haar eerstvolgende nieuwsbrief opnemen en gedurende 45 dagen op haar website tonen, die inhoudt – beknopt weergegeven – dat de Pipi lamp een verveelvoudiging is van de Pipistrello lamp, dat de Pipistrello lamp is ontworpen door [A.], die het auteursrecht in 2010 aan Martinelli Luce heeft overgedragen, en dat 4Udesigned de Pipi lamp zonder toestemming van Martinelli Luce op de markt heeft gebracht.

- 4 Udesigned zal Martinelli Luce een bedrag van € 4.000,-- aan juridische kosten en winstderving vergoeden

- een en ander op straffe van een dwangsom van € 500,-- voor iedere lamp waarmee 4Udesigned de toezeggingen overtreedt, dan wel van € 5.000,-- voor iedere dag waarop zij de toezegging overtreedt.

Martinelli Luce heeft zich op het standpunt gesteld dat hiermee onvoldoende tegemoet werd gekomen aan haar eisen en heeft 4Udesigned en Dyyk opnieuw gedagvaard. Met Dyyk heeft Martinelli Luce een schikking getroffen, waarna de vordering jegens Dyyk door Martinelli Luce is ingetrokken.

3 Het geschil

3.1.

Martinelli Luce vordert dat 4Udesigned bij uitvoerbaar bij voorraad verklaard vonnis wordt veroordeeld – samengevat – :

  1. om met onmiddellijke ingang te staken en gestaakt te (doen) houden de inkoop, verkoop, productie en het ten verkoop aanbieden of afbeelden van de Pipi lamp (ongeacht onder welke naam zij die aanbiedt) en tevens van alle andere producten die een inbreuk vormen op het auteursrecht van Martinelli Luce, in het bijzonder ten aanzien van de Pipistrello-armatuur;

  2. om binnen twee dagen na betekening van het vonnis alle onder a. genoemde producten die zich onder haar bevinden gescheiden van haar overige voorraad op te slaan en ter vernietiging gereed te houden op een door Martinelli Luce aan 4Udesigned mede te delen adres;

  3. om de kosten van vernietiging, inclusief de transportkosten, ten aanzien van deze producten te dragen;

  4. om binnen tien dagen na betekening van het vonnis schriftelijk opgave te doen, onderbouwd met kopieën van relevante bewijsstukken ter zake en voorzien van een verklaring van een voorafgaand aan betekening door Martinelli Luce aan te wijzen registeraccountant betreffende, i) aantallen, bestelde, ingekochte, verkochte en/of geleverde producten, ii) aantallen producten op voorraad, iii) betaalde inkoopprijzen en gehanteerde verkoopprijzen, iv) de berekeningen van het totale bedrag van de genoten bruto winst als gevolg van de verhandeling van de betreffende producten en v) de volledige naam-, adres, en contactgegevens van de (rechts)perso(o)n(en) die de producten of onderdelen daarvan heeft dan wel hebben geleverd;

  5. om binnen drie dagen na betekening van het vonnis een in de dagvaarding weergegeven rectificatie gedurende drie maanden te publiceren op de hoofdpagina van haar website www.4udesigned.nl, en deze rectificatie te verzenden aan alle personen die de nieuwsbrief van 4Udesigned hebben ontvangen waarin de Pipi lamp werd aangeboden;

  6. om binnen vijf dagen na opgave van de genoten bruto winst deze af te dragen aan Martinelli Luce;

  7. om aan Martinelli Luce de overige door haar als gevolg van het handelen van 4Udesigned geleden schade te vergoeden;

zulks voor wat betreft de vordering a tot en met d op verbeurte van een dwangsom en met veroordeling van 4Udesigned in de proceskosten op de voet van artikel 1019h Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Rv).

3.2.

Martinelli Luce legt aan haar vordering – samengevat – ten grondslag dat zij het auteursrecht op (het ontwerp voor) de Pipistrello lamp heeft overgedragen gekregen van de maker, [A.], en dat 4Udesigned inbreuk maakt of heeft gemaakt op dit auteursrecht.

3.3. 4

Udesigned voert verweer.

3.4.

Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

4 De beoordeling

De bevoegdheid van de rechtbank en het toepasselijke recht

4.1.

Martinelli Luce is gevestigd in Italië. Om die reden draagt de zaak een internationaal karakter en behoeven eerst de vragen omtrent de bevoegdheid van de rechtbank en het toepasselijke recht beantwoording.

4.2.

De inleidende dagvaarding is uitgebracht na 10 januari 2015. Zowel Italië als Nederland is lidstaat van de Europese Unie en partij bij de Verordening (EU) nr. 1215/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 12 december 2012 betreffende de rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken (herschikking) (hierna: de Herschikte EEX-Vo).

Op grond van het bepaalde in artikel 4 van de Herschikte EEX-Vo worden zij die woonplaats hebben op het grondgebied van een lidstaat opgeroepen voor de gerechten van die lidstaat. 4Udesigned is gevestigd in Nederland. Derhalve komt de Nederlandse rechter rechtsmacht toe.

4.3.

Ten aanzien van het toepasselijk recht wordt het volgende overwogen. Naar het oordeel van de rechtbank is Nederlands recht van toepassing. Dit vloeit voort uit artikel 5 van de Berner Conventie voor de bescherming van werken van letterkunde en kunst. De toepasselijkheid van het Nederlands recht staat overigens tussen partijen niet ter discussie.

Auteursrechtelijke bescherming Pipistrello lamp

4.4.

Het meest verstrekkende verweer van 4Udesigned luidt dat de Pipistrello lamp op grond van het in artikel 2 lid 7 van de Berner Conventie neergelegde reciprociteitsbeginsel niet auteursrechtelijk beschermd kan zijn in Nederland, aangezien de Pipistrello lamp in Italië niet voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking komt. In dit kader betoogt zij voorts dat de auteursrechtelijke bescherming van de Pipistrello lamp op grond van artikel 7 lid 8 van de Berner Conventie niet langer kan duren dan de beschermingsduur in het land van oorsprong. Nu er in Italië geen bescherming bestaat voor de Pipistrello lamp, vloeit daar uit voort dat er in Nederland geen duur dient te worden toegekend aan enige auteursrechtelijke bescherming voor de Pipistrello lamp, aldus 4Udesigned.

4.5.

Dit verweer faalt. Reeds in het Phil Collins arrest van het Hof van Justitie van 20 oktober 1993 (ECLI:EU:C:1993:847) is beslist dat tussen EU-staten een non-discriminatiebeginsel geldt, dat inhoudt dat het EU-lidstaten niet is toegestaan auteurs en uitvoerende kunstenaars uit een andere lidstaat en hun rechtverkrijgenden uit te sluiten van het door die wettelijke regeling aan de eigen onderdanen toegekende recht. Daarbij mag dus geen onderscheid gemaakt worden tussen (de reikwijdte van) het Italiaanse of Nederlandse auteursrecht. Om die reden kan Martinelli Luce hier in Nederland een beroep doen op bescherming van haar auteursrecht op de Pipistrello lamp zoals dat zou gelden voor een Nederlandse auteursrechthebbende.

4.6.

Tussen partijen is niet in geschil dat de Pipistrello lamp naar Nederlands auteursrecht een auteursrechtelijk beschermd werk is. Evenmin is in geschil dat de Pipi lamp een verveelvoudiging is van de Pipistrello lamp in de zin van artikel 13 van de Auteurswet (Aw). Partijen verschillen wel van mening over de vraag aan wie het auteursrecht op de Pipistrello lamp toekomt.

Auteursrechthebbende Pipistrello lamp

4.7.

Martinelli Luce stelt dat [A.] de maker is, in de zin van de Auteurswet, van de Pipistrello lamp. Ter zitting is van de zijde van 4Udesigned verklaard dat zij deze stelling niet langer bestrijdt. De rechtbank gaat dan ook uit van de juistheid daarvan.

4.8.

Ter onderbouwing van haar stelling dat zij het auteursrecht op de Pipistrello lamp overgedragen heeft gekregen van [A.], heeft Martinelli Luce een “Accordio di cessione di diritti d’autore” overgelegd van 30 november 2010. 4Udesigned bestrijdt dat [A.] haar auteursrecht heeft overgedragen aan Martinelli Luce en betoogt in dit kader dat de overgelegde, onvertaalde, akte onbegrijpelijk is. De rechtbank verwerpt dit verweer. Immers, 4Udesigned heeft op 17 februari 2010 reeds een onthoudingsverklaring getekend waarin zij erkent dat [A.] de Pipistrello lamp heeft ontworpen en dat zij het auteursrecht in 2010 aan Martinelli Luce heeft overgedragen. 4Udesigned heeft niets aangevoerd om daaraan afbreuk te doen.

Belang / Misbruik van recht

4.9.

Als subsidiair verweer voert 4Udesigned aan dat Martinelli Luce misbruik maakt van recht, omdat zij in een vonnis niet méér toegewezen kan krijgen dan zij in februari 2016 al vrijwillig van 4Udesigned toegezegd heeft gekregen in de onvoorwaardelijke onthoudingsverklaring die 4Udesigned getekend heeft. Zij voert aan dat Martinelli Luce dus geen belang meer heeft bij haar vordering. Naar het oordeel van de rechtbank heeft Martinelli Luce echter belang bij beoordeling van haar vordering, omdat de vordering meer omvat dan in de door 4Udesigned ondertekende onthoudingsverklaring is opgenomen.

4.10. 4

Udesigned voert voorts aan dat er sprake is van een bagatel, aangezien 4Udesigned slechts 20 lampen ter waarde van € 200,-- heeft ingekocht en slechts één van die lampen heeft verkocht, te weten aan de distributeur van Martinelli Luce. De auteursrechtinbreuk is volgens 4Udesigned zo beperkt in omvang en duur dat er sprake is van een wanverhouding tussen de inbreuk en de vordering.

De rechtbank volgt 4Udesigned hierin niet. Uit het feit dat 4Udesigned in haar aanprijzing van de Pipi lamp heeft vermeld: “naar een bekend ontwerp” en daarbij een foto van de Pipistrello lamp heeft opgenomen, blijkt dat 4Udesigned zich er van bewust was dat de Pipi lamp een verveelvoudiging was van de Pipistrello lamp. Zij heeft dus niet te goeder trouw gehandeld. Mede in aanmerking genomen dat sprake is van beroepsmatig handelen van 4Udesigned, rechtvaardigt dit naar het oordeel van de rechtbank optreden door Martinelli Luce. Dat 4Udesigned, doordat Martinelli Luce de inbreuk direct heeft opgemerkt, niet meer dan één Pipi lamp heeft verkocht, doet daar niet aan af.

Vorderingen

4.11.

In r.o. 4.6 is reeds vastgesteld dat tussen partijen niet in geschil is dat de Pipi lamp een verveelvoudiging is van de Pipistrello lamp in de zin van artikel 13 Aw. De rechtbank stelt dan ook vast dat 4Udesigned met de exploitatie van de Pipi lamp inbreuk heeft gemaakt op het auteursrecht van 4Udesigned. Dat betekent dat Martinelli Luce in beginsel een verbod kan vorderen van verdere exploitatie van de Pipi lamp, evenals de nevenvorderingen die de Auteurswet haar biedt. Daarbij dienen de bijzondere omstandigheden van het geval in aanmerking te worden genomen.

4.12.

In het onderhavige geval is in het bijzonder van belang dat 4Udesigned reeds een onthoudingsverklaring heeft getekend. Deze gaat weliswaar niet zo ver als Martinelli Luce wenst, maar de onthoudingsverklaring behelst desalniettemin toezeggingen van 4Udesigned. In de eerste plaats heeft 4Udesigned toegezegd dat zij iedere exploitatie van de Pipi lamp of lampen met een overeenstemmende totaalindruk zal staken en gestaakt houden, meer in het bijzonder zal zij zowel door zichzelf als middels anderen, staken en gestaakt houden het inkopen, het verkopen, het produceren en ten verkoop aanbieden of afbeelden van de Pipi lamp en/of elk ander product dat een overeenstemmende totaalindruk heeft. Gelet op deze toezegging heeft Martinelli Luce naar het oordeel van de rechtbank geen belang meer bij haar vordering als weergegeven in 3.1 sub a, voor zover deze ziet op inbreuken op de Pipistrello lamp.

4.13.

Voor zover de vordering die is weergeven in r.o. 3.1. sub a ziet op inbreuken op “alle andere producten” die een inbreuk vormen op “het auteursrecht” van Martinelli Luce, is deze vordering te onbepaald en daarom niet toewijsbaar. De vordering weergegeven in r.o. 3.1. sub a zal dan ook in zijn geheel worden afgewezen.

4.14.

Tegen de vordering weergegeven in r.o. 3.1. sub b en c voert Martinelli Luce aan dat de 19 lampen die zij op voorraad had reeds zijn vernietigd door SNB-REACT. Zij heeft dit verweer naar het oordeel van de rechtbank echter niet voldoende onderbouwd. In het door 4Udesigned overgelegde e-mailbericht van 3 mei 2016 schrijft SNB-REACT immers slechts dat de lampen op haar kantoor afgeleverd zijn en onderweg zijn naar Goes waar ze vernietigd zullen worden. SNB-REACT schrijft in haar e-mailbericht voorts dat zij het bewijs van vernietiging aan de advocaat van 4Udesigned zal doorsturen, zodra zij dat heeft ontvangen. Een bewijs van vernietiging heeft 4Udesigned echter niet overgelegd. Aldus blijkt uit het overgelegde e-mailbericht niet dat de vernietiging daadwerkelijk heeft plaatsgevonden, zodat daar niet met zekerheid van uitgegaan kan worden. Martinelli Luce heeft dan ook belang bij toewijzing van een vordering die strekt tot (bewijs van) vernietiging. Aangezien het, gelet op het e-mailbericht van SNB-REACT, niet uitgesloten kan worden dat de lampen reeds vernietigd zijn en is gesteld noch gebleken dat de vernietiging dient te geschieden op een door Martinelli Luce aan te wijzen adres, zullen de vordering weergegeven in r.o. 3.1. sub b en c worden toegewezen als na te melden.

4.15.

Ten aanzien van de vordering weergegeven in r.o. 3.1. sub d geldt het volgende. 4Udesigned betoogt dat Martinelli Luce geen belang heeft bij deze vordering, aangezien zij reeds de inkoopfactuur heeft overgelegd waaruit blijkt dat zij 20 Pipi (Batman) lampen heeft ingekocht bij Dyyk voor een bedrag van € 200,-- per stuk, alsmede de factuur betreffende de enige door haar verkochte lamp, waaruit blijkt dat zij daar € 295,-- inclusief btw voor in rekening heeft gebracht. Verdere in- en verkopen zijn er niet geweest, aldus 4Udesigned. Zij voert in dit kader voorts aan dat de Pipi lampen niet op haar verzoek door Dyyk zijn ingekocht, maar dat zij een bestelling heeft gedaan uit het door Dyyk aangeboden assortiment. Dit wijst er op dat zij de Pipi lampen niet bij andere leveranciers heeft betrokken, aldus 4Udesigned. Op deze grond heeft Martinelli Luce volgens 4Udesigned ook geen belang bij de gevorderde accountantsverklaring, die volgens 4Udesigned bovendien tot nodeloze extra kosten leidt.

4.16.

Dit verweer slaagt. 4Udesigned heeft inderdaad reeds met stukken onderbouwd aangetoond dat zij 20 lampen heeft ingekocht bij Dyyk. Ter comparitie is van de zijde van Martinelli Luce verklaard dat Dyyk “meer dan aannemelijk” heeft gemaakt dat Dyyk maar 20 lampen heeft ingekocht. 4Udesigned kan dus niet meer dan 20 Pipi lampen van Dyyk hebben gekocht. Daarnaast is er geen enkele aanwijzing dat 4Udesigned de Pipi lamp (mogelijk) ook bij derden heeft ingekocht. De rechtbank gaat dan ook uit van de juistheid van de reeds door 4Udesigned verstrekte opgave ten aanzien van de inkoop van de Pipi lampen.

Nu er maar 20 lampen zijn ingekocht, één lamp is verkocht aan de distributeur van Martinelli Luce en uit het door 4Udesigned overgelegde e-mailbericht van SNB-REACT blijkt dat 19 Pipi lampen ter vernietiging zijn aangeboden, bestaat er ook geen aanwijzing dat er (mogelijk) meer dan 1 Pipi lamp is verkocht. De rechtbank gaat daarom eveneens uit van de juistheid van de reeds door 4Udesigned verstrekte opgave ten aanzien van de verkoop van de Pipi lampen.

Het voorgaande betekent dat 4Udesigned door overlegging van de facturen reeds heeft voldaan aan het onder 3.1. sub d onder i, ii, iii, en v gevorderde. Martinelli Luce heeft dus geen belang bij toewijzing van die onderdelen van de vordering. Daarnaast is de informatie die Martinelli Luce met haar vordering onder 3.1. sub d onder iv wenst te verkrijgen eenvoudig vast te stellen op basis van de reeds bij haar bekende stukken. Zij heeft dus evenmin belang bij toewijzing van die vordering.

Voor zover Martinelli Luce stelt dat zij belang heeft bij een door een registeraccountant opgestelde verklaring omtrent de juistheid van de reeds door 4Udesigned gedane opgave, omdat het bij gebreke van een door een registeraccountant opgestelde verklaring niet uitgesloten is dat Martinelli Luce via andere importeurs dan Dyyk meer exemplaren van de Pipi lamp heeft ingekocht, volgt de rechtbank Martinelli Luce daarin niet. Een registeraccountant kan de door Martinelli Luce gewenste zekerheid niet geven (vergelijk Rechtbank Den Haag, 20 juli 2016, ECLI:NL:RBDHA:2016:8293, en Gerechtshof Arnhem- Leeuwarden 20 december 2016 ECLI:NL:GHARL:2016:10382). Weliswaar zou een accountant een rapport van feitelijke bevindingen kunnen verstrekken, maar gelet op de beperkte meerwaarde die een door een accountant op te stellen rapport van feitelijke bevindingen Martinelli Luce zal bieden (mede in aanmerking genomen dat een accountant reeds de in- en verkoop van de Pipi lamp door Dyyk heeft onderzocht), rechtvaardigt die meerwaarde in het onderhavige geval niet de aanzienlijke kosten die met een dergelijk rapport gemoeid zijn.

De vordering weergegeven in r.o. 3.1. sub d zal gelet op het voorgaande in zijn geheel worden afgewezen.

4.17.

Tegen de gevorderde rectificatie voert 4Udesigned in de eerste plaats aan dat zij reeds heeft gerectificeerd. Dit verweer heeft zij echter niet onderbouwd, zodat de rechtbank dit verweer als onvoldoende gemotiveerd verwerpt. Verder voert 4Udesigned aan dat zij, nu zij de Pipi lampen via haar nieuwsbrief heeft aangeboden aan haar afnemers, zou moeten kunnen volstaan met een rectificatie in haar nieuwsbrief, in plaats van het apart aanschrijven van haar afnemers. Dit verweer slaagt, nu Martinelli Luce hiertegenover niet heeft gemotiveerd waarom zij er belang bij heeft dat 4Udesigned haar afnemers afzonderlijk aanschrijft. De tekst van de rectificatie dient voorts te worden aangepast aan het in r.o. 4.12 en 4.14 overwogene. De gevorderde rectificatie zal daarom worden toegewezen als na te melden.

4.18. 4

Udesigned heeft geen (specifiek) verweer gevoerd tegen de gevorderde dwangsom. Deze zal worden toegewezen, met dien verstande dat de dwangsom zal worden gematigd en gemaximeerd als na te melden.

4.19.

Op grond van artikel 27a Aw kan een auteursrechthebbende naast schadevergoeding vorderen dat degene die inbreuk op het auteursrecht heeft gemaakt wordt veroordeeld de door deze ten gevolge van de inbreuk genoten winst af te dragen en dienaangaande rekening en verantwoording af te leggen. Martinelli Luce vordert beide. 4Udesigned voert hier terecht tegen aan dat Martinelli Luce niet beide kan vorderen (zie HR 14 april 2000, ECLI:NL:HR:2000:AA5519). Voorts is het volgende van belang.

4.20.

Aan de schadevergoedingsvordering legt Martinelli Luce onder meer ten grondslag dat door de verkoop van de Pipi lamp afbreuk wordt gedaan aan de reputatie van Martinelli Luce als gerenommeerd producent van verlichting en aan het imago van de Pipistrello als kwalitatief hoogwaardige designklassieker. Zij stelt in dit kader dat de Pipi lamp een kwalitatief mindere versie is van de Pipistrello lamp, dat de verschillen voor de consument niet waarneembaar zijn en dat de kans bestaat dat consumenten de Pipi lamp zullen beschouwen als een “tweederangs” product van Martinelli Luce.

4.21.

Naar het oordeel van de rechtbank wijst 4Udesigned er hiertegenover terecht op dat de Pipi lamp nooit aan een consument is verkocht. De enige verkoop die heeft plaatsgevonden is aan de distributeur van 4Udesigned. De overige lampen die 4Udesigned op voorraad had zijn of worden vernietigd. Aldus komt deze grondslag aan de schadevergoedingsvordering van Martinelli Luce te ontvallen.

4.22.

Aan haar schadevergoedingsvordering legt 4Udesigned voorts ten grondslag dat 4Udesigned zonder toestemming van Martinelli Luce in haar nieuwsbrief gebruik heeft gemaakt van een foto van de originele Pipistrello lamp, waarop het auteursrecht van Martinelli Luce rust, en dat 4Udesigned deze foto derhalve onrechtmatig heeft verveelvoudigd en openbaar gemaakt. Martinelli Luce heeft de blote stelling dat zij auteursrechthebbende is ten aanzien van bedoelde foto tegenover de betwisting daarvan door 4Udesigned echter niet onderbouwd. De rechtbank verwerpt die stelling dan ook. Daarmee komt ook deze grondslag van de schadevergoedingsvordering te ontvallen.

De vordering weergegeven in r.o. 3.1. onder g zal derhalve worden afgewezen.

4.23.

Tegen de gevorderde winstafdracht voert 4Udesigned aan dat zij verlies heeft gemaakt op de Pipi lampen, aangezien zij er slechts één heeft verkocht voor een prijs van € 295,--, terwijl zij voor de 20 Pipi lampen die zij had ingekocht in totaal € 4.840,-- heeft betaald. De rechtbank volgt 4Udesigned hierin niet. De gederfde winst dient te worden vastgesteld op basis van de verkochte inbreukmakende producten. Dat er ook producten onverkocht zijn gebleven, speelt daarbij geen rol. 4Udesigned heeft de verkochte Pipi lamp met een marge van € 95,-- verkocht. Hoewel 4Udesigned geen inzicht heeft gegeven in de aan de verkoop toe te rekenen kosten, zodat de rechtbank niet beschikt over alle voor een exacte begroting van de af te geven winst noodzakelijke informatie, acht de rechtbank het om proceseconomische redenen gelet op de geringe omvang van de door 4Udesigned genoten marge niet opportuun om 4Udesigned op te dragen nadere informatie te verschaffen over de kostprijs van deze verkoop. De rechtbank laat het risico van het niet op voorhand verstrekken van informatie over de kostprijs bij 4Udesigned en begroot de door 4Udesigned genoten winst op € 95,--. 4Udesigned zal dit bedrag aan Martinelli Luce dienen af te dragen.

4.24.

Nu partijen over en weer in het (on)gelijk zijn gesteld, zullen de kosten van deze procedure tussen hen worden gecompenseerd, des dat ieder van hen de eigen kosten zal dragen.

5 De beslissing

De rechtbank

5.1.

veroordeelt 4Udesigned om binnen vijf werkdagen na betekening van dit vonnis bewijs te verschaffen van de vernietiging van de 19 Pipi lampen die zij op voorraad heeft of had en bepaalt dat 4Udesigned de kosten van deze vernietiging, daaronder begrepen de kosten van het transport, dient te dragen,

5.2.

veroordeelt 4Udesigned om binnen drie dagen na betekening van dit vonnis de volgende rectificatie gedurende drie maanden te publiceren op de hoofdpagina van haar website 4udesigned.nl, op een goed zichtbare plaats (dat wil zeggen zodanig dat deze direct zonder scrollen in beeld is) en in de gebruikelijke opmaak van die website, alsmede om deze rectificatie te plaatsen in de eerstvolgende nieuwsbrief van 4Udesigned, zulks in de gebruikelijke opmaak van de nieuwsbrief, dit alles zonder begeleiding van een andere tekst, anders dan een eventuele aanhef:

“Van november 2015 tot februari 2016 hebben wij via verschillende kanalen een lamp met de naam “Pipi” aangeboden. Deze lamp is een verveelvoudiging van de “Pipistrello”, een tafellamp die is ontworpen door mevrouw [A.] en sinds 1965 door Martinelli Luce te Luca, Italië, op de markt wordt gebracht. Het auteursrecht is in 2010 door mevrouw [A.] overgedragen aan Martinelli. De distributie in Nederland wordt verzorgd door Ceipps.

Wij hebben de Pipi zonder toestemming van Martinelli op de markt gebracht en aldus inbreuk gemaakt op haar auteursrecht. Wij hebben de verkoop van de Pipi gestaakt en alle exemplaren die wij nog op voorraad hadden vernietigd.

De rechtbank heeft ons bij haar vonnis van 17 mei 2017 veroordeeld tot het publiceren van deze rectificatie.

Met vriendelijke groet,

[handtekening]

[na(a)m(en) directie]

4Udesigned B.V.”

5.3.

bepaalt dat 4Udesigned een dwangsom verbeurt van € 250,-- voor elke dag of gedeelte van een dag dat zij (één van de) in r.o. 5.1 en 5.2 opgenomen veroordelingen niet nakomt, met een maximum van € 25.000,--,

5.4.

veroordeelt 4Udesigned om binnen vijf dagen na betekening van dit vonnis een bedrag van € 95,-- (zegge vijfennegentig euro) te betalen aan Martinelli Luce,

5.5.

compenseert de proceskosten in die zin dat elke partij zijn eigen kosten draagt,

5.6.

verklaart dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad,

5.7.

wijst af het meer of anders gevorderde.

Dit vonnis is gewezen door mr. J.I. de Vreese-Rood en in het openbaar uitgesproken op 17 mei 2017.1

Voetnoten

1
type: 216

coll:

Verder lezen