Een monistisch bestuursmodel voor de NV/BV (2003.45.2555)


Voor de Nederlandse NV en BV geldt als wettelijk uitgangspunt dat haar organisatie bestaat uit een algemene vergadering van aandeelhouders en een bestuur. Indien het bestuur verplicht of vrijwillig onder toezicht wordt geplaatst dan wordt dit toezicht uitgeoefend door personen die in een afzonderlijk orgaan, de raad van commissarissen, zitting hebben (een zogenaamd dualistisch structuurmodel). De vraag die in casu aan de orde wordt gesteld is of het naar huidig recht mogelijk is dat het bestuur en het toezicht daarop ook door verschillende personen in één en hetzelfde orgaan kunnen…

Verder lezen