Eerste Kamer stemt in met wetsvoorstel einde misbruik Wob


De Eerste Kamer heeft op 12 juli ingestemd met het wetsvoorstel dat als doel heeft misbruik van de Wet openbaarheid bestuur (Wob) tegen te gaan.

De bedoeling van het wetsvoorstel is te voorkomen dat Wob-verzoeken worden ingediend die niet gericht zijn op het verkrijgen van informatie, maar op het innen van dwangsommen als een bestuursorgaan niet tijdig beslist.

Misbruik vindt plaats door een Wob-verzoek te verpakken in een marketingaanbod of in een open sollicitatiebrief of door ogenschijnlijk identieke Wob-verzoeken kort na elkaar met een tussenpoos van slechts enkele minuten per fax in te dienen, waarvan alleen bij nadere bestudering duidelijk wordt dat zij enkel op één onderdeel van elkaar verschillen, bijvoorbeeld omdat zij betrekking hebben op een andere periode. Het komt ook voor dat de indieners proberen hun verzoek in de ambtelijke molens te laten verzanden, opdat het verzoek niet tijdig wordt afgehandeld. Dan dienen zij bijvoorbeeld vrijwel gelijktijdig grote aantallen Wob-verzoeken per fax of e-mail in bij (verschillende afdelingen van) hetzelfde bestuursorgaan. De organisatorische problemen die dat tot gevolg heeft, leiden weer tot de beoogde vertraagde besluitvorming. Door de wijziging van de Wob komt de indiener van een verzoek gericht op misbruik van de Wob niet in aanmerking voor vergoeding van het griffierecht.

Door de wetswijziging zal de Wet dwangsom niet langer van toepassing zijn op de Wob. Verder worden enkele aanvullende maatregelen getroffen die moeten voorkomen dat verzoeken worden ingediend die enkel gericht zijn op het innen van dwangsommen, vastgesteld door de rechter in het kader van de regeling van het rechtstreeks beroep bij niet tijdig beslissen, of op een door de rechter uit te spreken proceskostenveroordeling. In dat kader maakt het wetsvoorstel ook mogelijk dat de verzoeker niet in aanmerking komt voor vergoeding van het griffierecht.

Bronnen:

Kamerstukken I 34 106, A, Wijziging van de Wet openbaarheid van bestuur in verband met aanvullingen ter voorkoming van misbruik

KST 34106,3

Wob

Wet dwangsom

Toelichting Eerste Kamer: https://www.eerstekamer.nl/wetsvoorstel/34106_voorkoming_misbruik_wet

Verder lezen
Terug naar overzicht