EHRC 2012/33, EHRM 11-10-2011, , 28216/09 (met annotatie van mr. J.A.M.A. Sluysmans)

Inhoudsindicatie

Eigendomsrecht, Cultureel erfgoed, Onteigening, Berekeningsgrondslag compensatie

Samenvatting

Klagers zijn rechthebbenden op gronden waaronder zich de befaamde grot van Chauvet bevindt, waarin 30.000 jaar oude tekeningen zijn gevonden. Zij worden onteigend ten behoeve van de bescherming van dit cultureel erfgoed. Bij de bepaling van de wegens onteigening toe te kennen vergoeding houdt de Franse rechter rekening met het waardeverhogende karakter van de grot. In het kader van de waardering wordt aansluiting gezocht bij de vergoeding die de Franse Staat in het verleden…

Verder lezen
Terug naar overzicht