EHRC 2013/205, HvJ EU 30-05-2013, , C-168/13 PPU (met annotatie van prof. mr. J.H. Gerards en prof. mr. R. de Lange)

Inhoudsindicatie

Vrijheidsbeneming, Europees Arrestatiebevel, Rechtsbescherming, Opschortingstermijn bij overlevering

Samenvatting

Wiskundeleraar Jeremy F. vertrok samen met een minderjarige leerlinge vanuit het Verenigd Koninkrijk naar Frankrijk. Aldaar werd hij aangehouden en werd op verzoek van het Verenigd Koninkrijk krachtens een Europees Arrestatiebevel besloten tot overlevering. Nadien breidde het Verenigd Koninkrijk het overleveringsverzoek nog uit. In het kader van de beslissing op dat verzoek rees de vraag of de Franse rechter bevoegd was een schorsingstermijn te hanteren van 30 dagen om te voorzien in adequate rechtsbescherming ten…

Verder lezen
Terug naar overzicht