EHRC 2013/4, European Committee of Social Rights 23-05-2012, , 65/2011 (met annotatie van mr. A.W. Heringa)

Inhoudsindicatie

Ontslagbescherming, Recht op redelijke opzeggingstermijn, Recht op deelname in de bepaling van arbeidsomstandigheden

Samenvatting

Geklaagd werd over een wet van 1910 die het mogelijk maakte om een werknemer te ontslaan zonder aanzegging of zonder vergoeding tijdens de proefperiode van een arbeidsovereenkomst van onbepaalde tijd. Het Comité acht deze klacht gegrond en oordeelt dat er strijd was met art. 4(4) van het ESH.

Een ander artikel in dezelfde wet maakte het mogelijk dat een collectieve arbeidsovereenkomst op ondernemingsniveau mocht afwijken van een cao…

Verder lezen
Terug naar overzicht