Eindverantwoordelijkheid voor opvoeding en onderhoud van pleegkind (1997.41.3453)


A en zijn echtgenote (B) hebben als pleegouders een pleegcontract gesloten met Pleegzorg. In het contract is de mogelijkheid opgenomen dat partijen het contract tussentijds, binnen 14 dagen, kunnen beëindigen. Bij de opvoeding van het kind worden A en B bijgestaan door een begeleider van Pleegzorg.

Het Hof oordeelt dat het kind niet kan worden aangemerkt als pleegkind in de zin van artikel 46 Wet IB, omdat de eindverantwoordelijkheid voor de opvoeding en het onderhoud van het kind niet bij A ligt. Bovendien bestaat, anders…

Verder lezen