Enige beschouwingen rond het referendum (2003.20.2423)


Volgens art. 2:39 BW kunnen de statuten van een vereniging bepalen dat bepaalde besluiten van de algemene vergadering aan een referendum zullen worden onderworpen. De statuten regelen de gevallen waarin, de tijd waarbinnen, en de wijze waarop het referendum zal worden gehouden. Hangende de uitslag van het referendum wordt de uitvoering van het besluit geschorst. In de literatuur en jurisprudentie is niet veel aandacht aan het referendum besteed. In het arrest HR 8 maart 2002, NJ 2002, 268 inzake Woningstichting St. Willibrordus/…

Verder lezen