EU-voorstel voor gewijzigde besluitvorming ggo’s


Sinds de inwerkingtreding van Verordening nr. 1829/2003, inzake genetisch gemodificeerde levensmiddelen en diervoeders, is er nooit sprake geweest van een meerderheid voor of tegen een ontwerpbesluit tot verlening van een vergunning. Voor alle fasen van de procedure was de uitkomst telkens ‘geen advies’.

Als gevolg daarvan zijn de vergunningenbesluiten door de Commissie vastgesteld zonder gesteund te worden door het advies van het comité van de lidstaten. Terugzending van het dossier aan de Commissie voor een definitieve beslissing is de norm geworden voor deze besluitvorming. De Commissie komt tot de conclusie dat het wettelijk kader voor de besluitvorming daarom moet worden aangepast.

De Tweede Kamer heeft het EU-voorstel voor een wijziging van de verordening ontvangen.

 

Kamerstukken II 2014/15, 34 214 nr. 2

Conceptbrief aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de staatssecretaris van Economische Zaken inzake het plaatsen van een parlementair behandelvoorbehoud bij het EU-voorstel: verordening herziening besluitvorming genetisch gemodificeerde organismen (ggo’s) COM (2015) 177
 

Kamerstukken II 2014/15, 34 214 nr. 1

Mededeling van de vaste commissie voor Europese Zaken over een subsidiariteitstoets bij het EU-voorstel: verordening herziening besluitvorming genetisch gemodificeerde organismen (ggo’s) COM (2015)

 

EU-voorstel: verordening herziening besluitvorming genetisch gemodificeerde organismen (ggo’s) COM (2015) 177

 

Verder lezen
Terug naar overzicht