Europese Commissie stemt in met uitstelverzoek luchtkwaliteit


Op 7 april 2009 heeft de Europese Commissie ingestemd met het Nederlandse verzoek tot uitstel om te voldoen aan de luchtkwaliteitsnormen. Daarmee geeft de Commissie aan vertrouwen te hebben in de Nederlandse aanpak en in het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL). Het Nederlandse uitstel geldt voor fijn stof tot 11 juni 2011 en voor stikstofdioxide tot 1 januari 2015.

Het Nederlandse verzoek is vrijwel geheel gehonoreerd. Voor de agglomeratie Heerlen/Kerkrade verleent de Europese Commissie vrijstelling voor de PM10-normen, maar is het uitstel voor NO2 geldig tot 1 januari 2013 (en niet tot 1 januari 2015).

Nu de beslissing over het uitstel definitief is, kan het NSL naar verwachting van het Ministerie van VROM nog voor de zomer van kracht worden. Het wachten is nu op de afronding van de behandeling in de Eerste Kamer en vervolgens de actualisatie van het NSL op basis van de inspraakreacties, kamerbehandeling en de meest recente emissiegegevens.

Om te waarborgen dat de normen in 2011 en 2015 inderdaad gehaald worden, vindt monitoring van het NSL plaats. SenterNovem/InfoMil vormt samen met het RIVM het Bureau Monitoring NSL dat de monitoring van het NSL gaat uitvoeren.

Dit uitstel is een behoorlijke opsteker voor alle grote projecten (woningbouw, kantorenontwikkeling, bedrijventerreinen, infrastructuur enzovoort) die in het NSL zijn opgesomd, aangezien deze anders mogelijk zouden stranden op het onderwerp luchtkwaliteit. Voor deze projecten kan dus in de besluitvorming worden verwezen naar het NSL en kan ingewikkeld luchtkwaliteitsonderzoek achterwege blijven. Het is dan vanzelfsprekend wel nog afwachten of het NSL de rechterlijke toets doorstaat.

Wat in de berichtgeving niet wordt genoemd, is dat de inwerkingtreding…

Verder lezen
Terug naar overzicht