Exit quasi-overheidsstichtingen (2002.22.2142)


De auteur bespreekt het gebruik maken van privaatrechtelijke rechtspersonen door de overheid bij de behartiging van haar taak. Dit gebruik is reeds lang zeer omstreden maar lijkt alleen maar toe te nemen. De Gemeentewet en de Provinciewet kennen bepalingen om aan te geven dat bedoeld gebruik uitzondering moet blijven. Voor de centrale overheid ontbrak een dergelijke bepaling tot dusverre. In de Kaderwet zelfstandige bestuursorganen (TK 27426) is bij amendement een artikel (3) opgenomen dat de voorkeur van de wetgever voor publiekrechtelijke vormgeving van het openbaar bestuur uitdrukt…

Verder lezen