Exploitatie van woningen ging normaal vermogensbeheer niet te boven


Samenvatting

Eiser exploiteert administratiekantoor A, dat zich bezighoudt met 'Beheer, exploitatie en administratie van onroerende goederen'. Eiser was in 2003 eigenaar van een aantal onroerende zaken. Hij heeft de panden nooit geactiveerd op de balans van A. Het onderhoud aan de panden wordt voor een deel door eiser zelf verricht. Tussen partijen is in geschil of verweerder het door eiser aangegeven inkomen uit werk en woning terecht heeft verhoogd met een bedrag ter zake van de verkoop van een van de panden.

De rechtbank acht aannemelijk dat eiser in het kader van de verhuur van de panden niet meer arbeid verrichtte dan voortvloeide uit het innen van de huren en het verrichten van enige werkzaamheden aan de panden. Vaststaat bovendien dat deze activiteiten duurzaam verliesgevend waren. Hieruit volgt dat verweerder niet aannemelijk heeft gemaakt dat de werkzaamheden inzake de verhuur naar aard en omvang onmiskenbaar ten doel hebben gehad voordelen uit de onroerende zaken te behalen, welke het bij normaal vermogensbeheer opkomende rendement te boven gaan.

De rechtbank verwerpt het standpunt van verweerder dat de verhuuractiviteiten als het ware meegetrokken zouden worden met de overige bedrijfsactiviteiten van het administratiekantoor.

Dit alles betekent dat deze werkzaamheden ook niet als 'overige werkzaamheden' in de zin van art. 3.91, lid 1, Wet IB 2001 zijn aan te merken.

(Beroep gegrond.)

Verder lezen
Terug naar overzicht