Externe veiligheid inrichtingen: een tussenstand


Het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi) is al enkele jaren in werking. Het besluit is grotendeels op 27 oktober 2004 in werking getreden. Hetzelfde geldt voor de bijbehorende Regeling externe veiligheid inrichtingen (Revi). Tot op heden heeft het Bevi (nog) niet tot veel rechtspraak geleid. Op 27 oktober 2007 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State evenwel een voor de praktijk belangwekkende uitspraak gedaan. In deze bijdrage wordt op die uitspraak ingegaan.

mr. M. Bekooy

1 Inleiding

Het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi) is al enkele jaren in werking2. Het besluit is grotendeels op 27 oktober 2004 in werking getreden. Hetzelfde geldt voor de bijbehorende Regeling externe veiligheid inrichtingen (Revi)3. Het besluit heeft tot doel de risico’s waaraan burgers in hun leefomgeving worden blootgesteld door activiteiten met gevaarlijke stoffen in inrichtingen tot een aanvaardbaar minimum te beperken4. Om dit te realiseren zijn in het Besluit milieukwaliteitseisen ten behoeve van de externe veiligheid opgenomen. Aan deze eisen moet worden voldaan bij de uitoefening van bevoegdheden op grond van de Wet op de Ruimtelijke Ordening (WRO en van de bevoegdheden zoals aangewezen in het kader van de Wet milieubeheer (Wet Mil.beh.. Het Bevi speelt vooral een rol bij bevoegdheden als het vaststellen van een bestemmingsplan, het verlenen van een planologische vrijstelling of het verlenen van een milieuvergunning.
Tot op heden heeft het Bevi (nog) niet tot veel rechtspraak geleid. Op 27 oktober 2007 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State evenwel een voor de praktijk belangwekkende uitspraak gedaan (nr. 200607218/1, TBR…

Verder lezen
Terug naar overzicht