'Fictief loon' (1997.23.3261)


Als fictieve dienstbetrekking wordt aangemerkt de arbeidsverhouding van een persoon die arbeid verricht ten behoeve van een vennootschap waarin hij een aanmerkelijk belang heeft in de zin van de Wet IB. In het op 1 januari 1997 ingevoerde artikel 12a Wet LB is de zogenoemde gebruikelijk-loonregeling opgenomen. Op grond van deze bepaling kan het loon voor de heffing van loon- en inkomstenbelasting op een hoger niveau worden vastgesteld dan de werkelijk genoten beloning. Het in een kalenderjaar genoten loon wordt vastgesteld op ten minste ƒ 78.000. …

Verder lezen