Financiële impact van de vastgoedcrisis op gemeentelijke grondbedrijven


De gemeentelijke verliezen op ruimtelijke plannen kunnen de komende jaren oplopen tot 2,9 miljard euro. De meeste gemeenten kunnen een dergelijk verlies opvangen uit hun reserves, sommige gemeenten zullen extra moeten bezuinigen. Dat is de conclusie die getrokken kan worden uit het onderzoek ‘Financiële effecten van de vastgoedcrisis bij gemeentelijke grondbedrijven’, dat in opdracht van de Ministeries van Infrastructuur en Milieu, van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten is uitgevoerd door Deloitte. Zo vat minister Schultz van Haegen samen in haar brief van 3 oktober 211 gericht aan de Tweede Kamer.

Uit de brief blijkt dat in 2010 gemeenten voor 1 miljard euro aan directe verliezen hebben moeten verwerken. Dat moeten gemeenten de komende jaren opvangen. De betreffende ministers stellen dat gemeenten als eerste verantwoordelijk zijn voor het te voeren grondbeleid. De ministers geven ook aan dat in de toekomst gemeenten bewuster de afweging moeten maken tussen de inzet van een actief grondbeleid (met risico) en een faciliterend grondbeleid. Om de transparantie van grondexploitaties te vergroten en risico’s voor gemeenten te beperken, worden inmiddels enkele maatregelen genomen aldus de ministers. Zo wordt de regelgeving rond de verslaglegging van de gemeentelijke begroting en –verantwoording verbeterd en wordt de rijkswet- en regelgeving op het punt van grondbeleid bekeken. Ook zouden gemeenten meer onderling en in overleg met de provincie afspraken moeten maken over programmering en ontwikkeling van woningbouw, kantoorruimte en bedrijventerreinen.

Tevens maken de ministers duidelijk dat het aantal potentiële ‘artikel 12 gemeenten’ (kort samengevat, gemeenten die technisch failliet zijn of onder financiële curatele staan) kan oplopen naar 35 gemeenten.

Een…

Verder lezen
Terug naar overzicht