Dividendbelasting

Dividendbelasting: een introductie

Dividend is het deel van de winst dat wordt uitgekeerd aan de aandeelhouders van een onderneming (vennootschap). De uitbetaling van dividend wordt, na vaststelling van de hoogte van het bedrag en de wijze van uitbetaling, goedgekeurd door de aandeelhouders tijdens de aandeelhoudersvergadering. Het kan worden uitbetaald in geld of in aandelen (ook wel ‘stockdividend’ genoemd). Op deze vorm van inkomen wordt een directe belasting geheven door de Staat in de vorm van dividendbelasting.

De Nederlandse dividendbelasting is een afzonderlijke heffing maar kan ook werken als voorheffing. In zo’n geval houdt de onderneming die het dividend uitkeert aan de aandeelhouders de belasting in op de dividenduitkering en draagt de belasting af aan de Belastingdienst. De aandeelhouder mag de afgedragen dividendbelasting in mindering brengen op de inkomstenbelasting (particulieren) of vennootschapsbelasting (bedrijven).

Deelnemingsvrijstelling

Vennootschappen betalen vennootschapsbelasting over hun belastbare winst. Als deze winst echter bestaat uit ontvangen dividend kan er dubbele heffing optreden, éénmaal over de winst van de betalende vennootschap (de deelneming) en éénmaal over de winst van de ontvangende vennootschap. Voor deze situaties is de deelnemingsvrijstelling in het leven geroepen. Inkomsten verkregen uit een deelneming (zoals dividend) zijn vrijgesteld. De ontvangende vennootschap moet dan wel minimaal 5% van de aandelen bezitten in de betalende vennootschap. Als de deelnemingsvrijstelling van toepassing is mag de betalende vennootschap afzien van het afdragen van dividendbelasting.

Dividendbelasting in de rechtspraktijk

De Wet op de dividendbelasting 1965 bestaat uit de volgende hoofdstukken: belastingplicht, voorwerp van belasting, tarief, wijze van heffing en de slotbepalingen.

Wet- en regelgeving omtrent dividendbelasting

  • Wet op de dividendbelasting 1965 (afgekort: Wet DB 1965);
  • Uitvoeringsbeschikking dividendbelasting 1965, van belang voor de bepaling van de belastingplicht;
  • Richtlijn 90/435/EEG van de Raad van 23 juli 1990 betreffende de gemeenschappelijke fiscale regeling voor moedermaatschappijen en dochterondernemingen uit verschillende lidstaten (ook wel ‘Moeder-Dochter Richtlijn’ of ‘MDR’);
  • Wet implementatie wijzigingen Moeder-dochterrichtlijn 2015.

Wat biedt Sdu u op het gebied van dividendbelasting?

We tonen u graag een selectie van de vakinformatie op het gebied van dividendbelasting. Op deze pagina vindt u actuele content die we samen met experts uit de rechtspraktijk creëren.

Dividendbelasting in de webshop

Naar de webshop

Toegang tot al onze juridische informatie?

    • Neem een dag- of weekabonnement op onze online databank OpMaat
    • Krijg direct toegang tot al onze bronnen en vindt het antwoord op uw zoekvraag
Meer informatie