Invorderingsrecht

Invorderingsrecht bestaat ook in het civiele recht, hier wordt geschreven over het fiscale invorderingsrecht, ook wel Invorderingswet. 

Nadat de Belastingdienst een aanslag heeft opgelegd aan de belastingschuldige, moet deze belastingschuldige de belasting ook gaan betalen. Of misschien krijgt hij of zij wel geld terug van de Belastingdienst. Hier betreden wij het terrein van de Invorderingswet 1990. In deze formele wet wordt het verkeer tussen de burger en de Belastingdienst geregeld, de spelregels op het terrein van het invorderen van belastingen als het ware.

In de meeste gevallen zal de burger helemaal niets merken van het invorderingsrecht. Zolang hij tijdig de aanslag betaald, is er geen vuiltje aan de lucht. Maar wat als de belastingschuldige niet kan betalen? Door faillissement of bij aansprakelijkheid voor door andere te betalen belastingschulden? Dan komt de Ontvanger in beeld. Dit is een aangewezen ambtenaar die niets te maken heeft met het opleggen van de aanslag maar wel met het invorderen ervan.  Deze Ontvanger moet daarbij binnen de grenzen van wet blijven. Deze grenzen zijn opgenomen in andere formele wetten, zoals de Algemene wet bestuursrecht, de Algemene wet inzake rijksbelastingen, de Invorderingswet, de Faillissementswet en het wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering.

Belangrijk is te weten dat de Belastingdienst een zogenaamde preferente schuldeiser is. Dat wil zeggen dat de Belastingdienst in veel gevallen éérst moet worden betaald voordat de andere schuldeisers hun geld kunnen krijgen. Het Algemeen belang gaat (als het ware) vóór het Individuele belang.

Belangrijke thema’s in het Invorderingsrecht

 • Versnelde invordering: de Ontvanger mag de belastingschuld direct invorderen  in bepaalde situaties, waaronder:
  • in geval de belastingschuldige in staat van faillissement wordt verklaard of op hem een schuldsaneringsregeling natuurlijke personen van toepassing is;
  • als de Ontvanger aannemelijk kan maken dat er gegronde vrees is dat de goederen van de belastingschuldige worden verduisterd;
  • als een andere schildeiser beslag legt op de goederen van de belastingschuldige.
 • Dwanginvordering: de belastingschuldige heeft niet binnen de gestelde termijn betaald en nu gaat de Ontvanger het verschuldigde bedrag invorderen door het betekenen van een dwangbevel, een officieel bevel tot betaling. Dit dwangbevel wordt betekent door de deurwaarder van de Belastingdienst. Wordt ook op dit dwangbevel niet betaald, dan kunnen de goederen van de belastingschuldige worden geëxecuteerd, in het openbaar worden verkocht.
 • Beslaglegging onder derden: als een belastingschuldige niet betaald en in loondienst is, kan de werkgever worden verplicht tot het inhouden van loon ten behoeve van de Belastingdienst om op deze manier de schuld te voldoen.
 • Invorderingsrente: rente die moet worden betaald als de laatste betalingstermijn is verlopen zonder dat de schuld is voldaan. De schuld wordt dus steeds hoger door de rente en de bijkomende kosten.
 • Aansprakelijkheid voor de betaling van belasting door anderen. Er zijn speciale regels voor onder meer:
  • De aansprakelijkheid van bestuurders voor de belasting die betaald moet worden door het lichaam waarvan zij bestuurder zijn of zijn geweest. De bestuurder kan de aansprakelijkheid te niet doen door tijdig melding te doen van het niet kunnen betalen van de belastingen
  • De aansprakelijkheid voor inleners.  De inlener is aansprakelijk voor  de heffing van loonbelasting en sociale premies zodra hij personeel van een andere werkgever inhuurt om voor hem te werken. 
  • De aansprakelijkheid in een keten. De hoofdaannemer is  aansprakelijk voor de bateling van belasting en sociale premies door de onderaanmemers. Deze aansprakelijkheid kan worden omzeild door de loonbelasting en premies te betalen op een aparte geblokkeerde rekening.
  • De strafrechtelijke sancties die opgelegd kunnen worden door de rechter indien niet aan de regels van de Invorderingswet 1990 is voldaan.

Wat biedt Sdu op het gebied van invorderingsrecht?

We tonen u graag een selectie van de vakinformatie op het gebied van het invorderingsrecht. Op deze pagina vindt u actuele content die we samen met experts uit de rechtspraktijk creëren.

In het NDFR-deel Invordering wordt de Invorderingswet 1990 artikelsgewijs becommentarieerd. Daarbij wordt aandacht geschonken aan de wet zelf maar ook aan de afgeleide regelingen zoals de Leidraad Invordering 2008. Dit is het “handboek” voor de Ontvanger waarin uitgebreid beschreven staat wanneer hij welke maatregelen mag en kan nemen.

Invorderingsrecht in de webshop

Naar de webshop

Toegang tot al onze juridische informatie?

  • Neem een dag- of weekabonnement op onze online databank OpMaat
  • Krijg direct toegang tot al onze bronnen en vindt het antwoord op uw zoekvraag
Meer informatie