Loonbelasting en premieheffing

Loonbelasting en premieheffing: een introductie

Loonbelasting is een voorheffing van de inkomstenbelasting. Dit betekent dat dezelfde tarieven en een deel van de heffingskortingen van toepassing zijn. De ingehouden loonbelasting wordt verrekend met de uiteindelijk verschuldigde inkomstenbelasting, die overigens meer inkomensbestanddelen en aftrekposten kent dan de loonbelasting.

Eveneens als voorheffing wordt ook de premie voor de volksverzekeringen ingehouden en afgedragen. Omdat de loonbelasting en de premie volksverzekeringen andere heffingstijdvakken hebben dan een kalenderjaar (doorgaans per maand worden afgedragen), worden de jaarlijkse tariefschijven en heffingskortingen verdeeld over het aantal tijdvakken in de loonbelasting/premie volksverzekeringen. Aldus worden de loonheffingstabellen vastgesteld op basis waarvan werkgevers of andere inhoudingsplichtigen de af te dragen loonbelasting en premies volksverzekeringen inhouden per tijdvak.

Premies werknemersverzekeringen

Een werkgever heeft bovendien de verplichting om premies werknemersverzekeringen in te houden. Al deze heffingen tezamen heten ‘loonheffingen’. De heffing van de sociale premies (volksverzekeringen en werknemersverzekeringen) komt specifiek aan de orde in het NDFR-deel Premieheffing.

Wet- en regelgeving omtrent loonbelasting

Belast is hetgeen dat wordt genoten uit een dienstbetrekking. Dit kunnen ook inkomsten uit vroegere dienstbetrekking zijn, zoals een WW-uitkering of pensioen. Belangrijk is om onderscheid te maken tussen zelfstandigen (zzp’ers) en werknemers. Loonheffingen gelden alleen voor werknemers, dus als er sprake is van een dienstbetrekking. Essentieel voor het bestaan van een dienstbetrekking is de aanwezigheid van een gezagsverhouding.

Geheven wordt over al hetgeen dat genoten wordt uit de dienstbetrekking. Dit zal doorgaans het loon zijn. Ook loon in natura is belast. Voor het privégebruik van de auto van de zaak geldt een speciale regeling. Voorts is er de werkkostenregeling. Daarbij kan de werkgever aan werknemers belastingvrije vergoedingen of verstrekkingen geven afhankelijk van de totale jaarlijkse loonsom van de werknemers.

Actueel zijn de Wet DBA (Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties) en de Wet uitfasering pensioen in eigen beheer en overige fiscale pensioenmaatregelen.

Belangrijke wet- en regelgeving of jurisprudentie omtrent loonbelasting

De loonbelasting is geregeld in de Wet op de loonbelasting 1964 (Wet LB 1964). Nadere regelgeving is met name:

  • De uitvoeringsregeling loonbelasting
  • Het uitvoeringsbesluit loonbelasting
  • De Regeling Directeur grootaandeelhouder
  • Diverse Europese verordeningen (i.v.m. de toewijzing van verzekeringsplicht voor de sociale verzekeringen)

Wat biedt Sdu u op het gebied van loonbelasting en premieheffing?

We tonen u graag een selectie van de vakinformatie op het gebied van de loonbelasting (Deel loonbelasting) en premieheffing (Deel premieheffing). Op deze pagina vindt u actuele content die we samen met experts uit de rechtspraktijk creëren.

 

Loonbelasting en premieheffing in de webshop

Naar de webshop

Toegang tot al onze juridische informatie?

    • Neem een dag- of weekabonnement op onze online databank OpMaat
    • Krijg direct toegang tot al onze bronnen en vindt het antwoord op uw zoekvraag
Meer informatie