WOZ en lokale belastingen

Iedere inwoner van Nederland heeft er mee te maken: lokale belastingen. Gemeenten en provincies worden voor een groot deel gefinancierd vanuit de Rijksoverheid. Zij krijgen gelden uit het Gemeentefonds en het Provinciefonds. Maar binnen strenge grenzen mogen gemeenten, provincies en ook waterschappen, een klein deel van hun inkomsten halen uit eigen lokale lasten.

OZB en de WOZ

De belangrijkste lokale last is de onroerende zaakbelasting (hierna OZB). Deze belasting wordt ook wel aangeduid als de WOZ maar dat is niet correct. De Wet WOZ, voluit de Wet waardering onroerende zaken, geeft namelijk alleen de regels voor het waarderen van onroerende zaken.  Omdat deze waardering gebruikt wordt voor de hoogte van de onroerende zaakbelasting en de waterschapslasten én de basis vormt voor het huurwaardeforfait in de inkomstenbelasting, is de WOZ spreektaal geworden.

De OZB kan door de gemeente worden geheven van de eigenaren van een onroerende zaak en van de gebruikers van een onroerende zaak (meestal de huurder). Voor diverse onroerende zaken kan een vrijstelling voor de OZB worden gegeven: te denken valt aan landbouwgronden, kassen, kerken, natuurschoonlichamen, waterzuiveringsinstallaties en dergelijke objecten.

Lokale lasten naast de OZB

Naast deze OZB kan een gemeente ook nog andere lokale lasten heffen:

 • Roerenderuimteheffing: in feite de tegenhanger van de OZb maar dan voor woonschepen en dergelijke;
 • Baatbelasting: het hoofdelijk omslaan van de kosten van herinrichting van een gebied over de personen die bij deze herinrichting gebaat zijn, meestal de winkeliers;
 • Forensenbelasting: een belasting voor mensen die gedurende meer dan 90 dagen in de gemeente verblijven maar er niet hun hoofdverblijf hebben (bijvoorbeeld door het aanhouden van een vakantiehuisje);
 • Toeristenbelasting: de toerist maakt gebruik van de voorzieningen binnen de gemeente en moet hiervoor een klein bedrag per nacht aan bij betalen;
 • Parkeerbelasting: betalen om te mogen parkeren binnen een deel van de gemeente;
 • Hondenbelasting: betalen om een hond te mogen hebben in de gemeente;
 • Reclamebelasting en precariobelasting: om iets onder, op of boven de openbare gemeentegrond te mogen neerzetten of tonen;
 • Rioolheffing: het bijdragen door de vervuilers in de kosten van het gemeentelijke rioolnet.
 • Overige heffingen als gemeentelijke leges:  betaling voor specifieke gemeentelijke diensten als het afgeven van een rijbewijs of omgevingsvergunning.

De Provinciewet kent een drietal lokale inkomstenbronnen:

 • De opcenten op de motorrijtuigenbelasting: de houder van een kanteken van een voertuig binnen de provincie betaalt een extra bedrag bovenop de motorrijtuigenbelasting, welk bedrag verschillend is per provincie;
 • Precariobelasting: om iets onder, op of boven de openbare provinciegrond te mogen neerzetten of tonen;
 • Provinciale leges voor specifieke gemeentelijke diensten.

De Waterschappen mogen als bestuurslaag ook eigen heffingen opleggen, de waterschapsbelastingen. Deze belastingen vallen uiteen in een watersysteemheffing (voor de berging van oppervlaktewater) en de zuiveringsheffing (voor het zuiveren van rioolwater). Daarnaast kan het waterschap een wegenheffing en precarioheffing opleggen. Voor specifieke diensten kan een leges worden geheven.

Belangrijke thema’s: WOZ en lokale belastingen

 • Wat is mijn woning waard; het belangrijkste thema voor de lokale heffingen en ook voor het eigenwoningforfait in de inkomstenbelasting. Heeft de gemeente de waarde van mijn woning wel goed ingeschat of is deze veel te hóóg? Tegenwoordig gaan kopers van een woning ook steeds meer kijken naar de WOZ-waarde van de woning als richtgetal voor de koopprijs. Dus dan nu ook de vraag opkomen: heeft de gemeente de waarde van mijn pand niet te láág geschat?
 • Allerhande problemen rond de parkeerbelastingen: is een parkeerbonnetje nu wel op net zichtbaar, is er teveel tijd verstreken tussen het parkeren en het plaatsen van het parkeerbonnetje achter de voorruit? Maar ook: mag de gemeente betaald parkeren invoeren in gehele wijken?

Wat biedt Sdu op het gebied van WOZ en lokale belastingen?

We tonen u graag een selectie van de vakinformatie op het gebied van WOZ en lokale belastingen. Op deze pagina vindt u actuele content die we samen met experts uit de rechtspraktijk creëren. In het NDFR-deel WOZ en Lokale belastingen worden de diverse lokale belastingen artikelsgewijs becommentarieerd. 

WOZ en lokale belastingen in de webshop

Naar de webshop

Toegang tot al onze juridische informatie?

  • Neem een dag- of weekabonnement op onze online databank OpMaat
  • Krijg direct toegang tot al onze bronnen en vindt het antwoord op uw zoekvraag
Meer informatie