Frustratie Huisvestingswet door Gemeente (2001.46.2343)


Bespreking van de uitspraak van de Rechtbank Almelo van 30 mei 2001, Notafax 2001, nr 148 waarbij aan de orde was de vraag of een gemeente bij de verkoop van een bouwkavel mocht bedingen dat de koper de op de kavel te bouwen woning ten minste drie jaar moest bewonen, op straffe van verbeurte van een boete van ƒ 40.000 bij niet nakoming van het beding. Geoordeeld werd dat de gemeente niet bevoegd was het beding op te leggen nu zij op deze wijze een privaatrechtelijk distributiesysteem creëert…

Verder lezen