Gebruikersbelasting bij pand in aanbouw


OZB

De Hoge Raad heeft op 8 augustus 2008, conform de conclusie van A-G Niessen, bevestigd dat een gebouw in aanbouw in de onroerendezaakbelasting van art. 220, letter a, Gemeentewet kan worden betrokken. Wie ter bevrediging van eigen behoefte een opstal bouwt of laat (ver)bouwen op hem ter beschikking staande grond, gebruikt – aldus de Hoge Raad – die grond (en wat daarmee duurzaam is verenigd) in de zin van die bepaling. Indien hij (ver)bouwt of laat (ver)bouwen met het oogmerk de zaak na gereedkoming van de bouw te bezigen voor eigen gebruik, dan wel te verhuren (of op andere titel aan een ander in gebruik te geven), dan wel te verkopen, is sprake van bevrediging van eigen behoefte.

(HR 8 augustus 2008, nr. 43.349)

Verder lezen
Terug naar overzicht