Geen bijdrage uit BTW-compensatiefonds voor exploitant begraafplaats


Samenvatting

Belanghebbende is eigenaar en exploitant van twee begraafplaatsen. De exploitatie bestaat onder meer uit het aanleggen, onderhouden en uitbreiden van de begraafplaatsen, alsmede uit de uitgifte van grafrechten. Belanghebbende heeft in de opgave voor het BTW-compensatiefonds (Bcf) onder meer omzetbelasting opgegeven die aan haar in rekening is gebracht ter zake van aan haar verrichte prestaties ten behoeve van de begraafplaatsen. Belanghebbende heeft een bijdrage ontvangen uit het Bcf van € 234.140 welk bedrag naar aanleiding van een boekenonderzoek van haar wordt teruggevorderd. In geschil is of belanghebbende recht heeft op een bijdrage uit het Bcf en meer in het bijzonder of zij wat betreft de exploitatie van de begraafplaatsen handelt als overheid in de zin van art. 3 Wet BTW-compensatiefonds. Ingevolge art. 3 Wet BTW-compensatiefonds heeft een publiekrechtelijk lichaam recht op een bijdrage uit het Bcf ter financiering van de omzetbelasting die aan het publiekrechtelijke lichaam in rekening is gebracht ter zake van aan hem verrichte leveringen en verleende diensten, een en ander voor zover die belasting betrekking heeft op goederen en diensten die het publiekrechtelijk lichaam bezigt anders dan in het kader van zijn onderneming. Onder het begrip ‘bezigen’ moet worden verstaan ‘elke bestemming van goederen en diensten anders dan voor doeleinden binnen het kader van de onderneming.’ Een publiekrechtelijk lichaam heeft dus alleen recht op een bijdrage uit het Bcf voor de aan haar in rekening gebrachte omzetbelasting ter zake van goederen en diensten die worden gebruikt voor de uitvoering van een overheidstaak of voor niet-economische activiteiten. Tussen partijen is niet in geschil dat sprake is van economische activiteiten. Naar het oordeel van…

Verder lezen
Terug naar overzicht