Geen lijfrenteaftrek voor de bij staking naar privé overgegane onroerende zaken


Een in Nederland wonende persoon dan wel een in Nederland gevestigd lichaam kan als verzekeraar optreden voor een lijfrenteverzekering. De koopsom is tot een in de wet geregeld maximum aftrekbaar mits de lijfrente is bedongen als tegenprestatie voor de overdracht van een onderneming of een gedeelte van een onderneming aan die persoon of dat lichaam, doch ten hoogste tot het bedrag van de met of bij die overdracht behaalde winst. Dit bedrag wordt verhoogd met de afname van de FOR (artikel 45.7.a.2 Wet IB).

Verder lezen