Geldt de omschrijving in de koop- of in de transportakte? (1995.2192)


Bespreking van arrest HR 22 april 1994, RvdW 1994, 99.

Er wordt een weiland verkocht. In de koopovereenkomst wordt het verkochte aangeduid met een grootte van 80 are; in de transportakte is hieromtrent opgenomen 85.90 are. Het verschil is een strook grond aan de andere kant van de sloot. In geschil is wie eigenaar is van deze strook.

In de notariële akte is opgenomen dat B een perceel verkoopt aan L, zoals L dat perceel aan B heeft verkocht. De titel van de…

Verder lezen