Geschillencommissie Ned. Univ. 06-11-2000, JAR 2001, 98


CAO(onderhandelingen). Vakvereniging (onzorgvuldig handelen).

Zie voor de complete uitspraak JAR 2001, 98.

Sinds 1998 overleggen partijen over de overgang naar een privaatrechtelijke arbeidsregime. In oktober 1999 zijn partijen overeengekomen dat de voor de universitaire arbeidsvoor- waarden en arbeidsverhoudingen bepalende arbeidsrechtelijke aspecten van publiek- en privaatrecht zouden worden afgebakend (fase 1), dat de voor- en nadelen van een overgang naar het private arbeidsrecht zouden worden gekwalificeerd, oplossingen voor mogelijke nadelen zouden worden geïnventariseerd en het benodigde wetgevingstraject in kaart zou worden gebracht (fase 2), en dat tenslotte de onderhandelbare punten zouden worden vastgesteld (fase 3). Fase 1 en fase 2 zijn afgerond. Tijdens het bespreken van de rapportage hierover hebben de werknemersorganisaties meegedeeld dat er geen steun is bij hun achterban voor een overgang naar privaatrecht. Op 20 juli 2000 is een principe akkoord CAO Ned. Univ. 2000-2002 bereikt. Daarin wordt voorlopig afgezien van een overgang naar het privaatrecht. Wel heeft de VSNU zich tot de geschillencommissie gewend met de klacht dat de werknemersorganisaties, anders dan afgesproken, fase 3 niet hebben uitgevoerd. De geschillencommissie stelt vast dat de stap naar fase 3 van de tussen partijen gemaakte afspraak inderdaad niet is gezet. Nadat de werknemersorganisaties hun achterban hadden geraadpleegd hebben zij laten weten geen heil te zien in voortzetting van het overleg over de overgang. De afspraken over de studie privaatrecht moeten worden aangemerkt als een inspanningsverplichting die partijen tegenover elkaar zijn aangegaan. De werknemers- organisaties zijn deze inspanningsverplichting niet volledig nagekomen en hebben aldus onzorgvuldig gehandeld. Van VSNU had echter verwacht mogen worden dat zij zich, op het moment dat zij wist van het afwijzende standpunt van de achterban, had moeten afvragen of zij de werknemersorganisaties moest houden aan de volledige uitvoering van de gemaakte afspraken

Verder lezen
Terug naar overzicht