Gevolgen van het Bakstenenarrest (1998.52.3050)


In het arrest van 26 augustus 1998 (FBN 1998, nr 90) heeft de Hoge Raad geoordeeld dat het voor het vormen van een voorziening gestelde vereiste van een op de balansdatum bestaande rechtsverhouding, niet langer moet worden gehandhaafd. Ter zake van toekomstige uitgaven mag nu een voorziening worden gevormd, indien die uitgaven hun oorsprong vinden in feiten of omstandigheden, die zich in de periode voorafgaande aan de balansdatum hebben voorgedaan en ook overigens aan die periode kunnen worden toegerekend en ter zake waarvan een redelijke mate van zekerheid…

Verder lezen