Gewijzigde controles op producten van dierlijke oorsprong


Verordening (EG) nr. 854/2004 bepaalt dat de lidstaten moeten zorgen dat de productie en het in de handel brengen van levende tweekleppige weekdieren, levende stekelhuidigen, levende manteldieren en levende mariene buikpotigen worden gecontroleerd volgens bijlage II bij die verordening. Bij Verordening nr. 2073/2005 zijn criteria voor bepaalde micro-organismen vastgesteld, met onder meer een voedselveiligheidscriterium voor E. coli in levende tweekleppige weekdieren, stekelhuidigen, manteldieren en buikpotigen.

Het in de Codex Alimentarius bepaalde criterium voor E. coli verschilt van het in de wetgeving van de Europese Unie opgenomen criterium. Dit verschil heeft gevolgen voor de internationale handel. Het criterium van de Codex Alimentarius, dat op internationale normen is gebaseerd, moet ook tot uiting komen in Verordening (EG) nr. 854/2004 en Verordening nr. 2073/2005. Deze verordeningen moeten daarom worden aangepast.

 

Publicatieblad EU L 323 van 9 december 2015, p. 2
Verordening (EU) 2015/2285 van de Commissie van 8 december 2015 tot wijziging van bijlage II bij Verordening (EG) nr. 854/2004 van het Europees Parlement en de Raad houdende vaststelling van specifieke voorschriften voor de organisatie van de officiële controles van voor menselijke consumptie bestemde producten van dierlijke oorsprong, wat betreft bepaalde vereisten voor levende tweekleppige weekdieren, stekelhuidigen, manteldieren en mariene buikpotigen en van bijlage I bij Verordening (EG) nr. 2073/2005 inzake microbiologische criteria voor levensmiddelen
 

Verder lezen
Terug naar overzicht