Gewijzigde maxima voor residuen van een twintigtal bestrijdingsmiddelen


Bij Verordening (EG) nr. 396/2005 zijn maximumgehalten vastgesteld voor residuen aan bestrijdingsmiddelen in of op levensmiddelen en diervoeders van plantaardige en dierlijke oorsprong.
Het toegestane gebruik van bepaalde stoffen in andere landen (zoals Canada en de Verenigde Staten) leidt tot residugehalten die de MRL's in Europa overschrijden. Hogere MRL’s zijn nodig om handelsbelemmeringen voor de invoer van de betrokken gewassen te vermijden. De EFSA heeft geconcludeerd dat de ingediende gegevens voor een aantal stoffen ontoereikend waren en de bestaande MRL’s blijven daarom gehandhaafd. Voor een groot aantal andere stoffen concludeert de EFSA dat aan alle eisen is voldaan en dat de aangevraagde wijzigingen uit het oogpunt van de consumentenveiligheid aanvaardbaar zijn. De betreffende MRL’s moeten derhalve worden gewijzigd.
Een andere reden tot wijziging is de goedkeuring door de Commissie van de Codex Alimentarius Codex-grenswaarden (CXL's) voor saflufenacil op eetbare slachtafvallen (van zoogdieren) en koolzaad. Deze CXL's moeten als MRL in Verordening (EG) nr. 396/2005 worden opgenomen. 

Publicatieblad EU L 202 van 10 juli 2014, p. 1
Verordening (EU) Nr. 737/2014 van de Commissie van 24 juni 2014 tot wijziging van de bijlagen II en III bij Verordening (EG) nr. 396/2005 wat betreft de maximumresidugehalten voor 2-fenylfenol, chloormequat, cyflufenamid, cyfluthrin, dicamba, fluopicolide, flutriafol, fosetyl, indoxacarb, isoprothiolane, mandipropamid, metaldehyde, metconazool, fosmet, picloram, propyzamide, pyriproxyfen, saflufenacil, spinosad en trifloxystrobin in of op bepaalde producten

Verder lezen
Terug naar overzicht