Aansprakelijkheidsrecht

Aansprakelijkheidsrecht: een introductie

Het aansprakelijkheidsrecht regelt het herstel of de compensatie van geleden schade. Een bedrijf of persoon kan aansprakelijk worden gesteld voor de schade die hij veroorzaakt heeft. Risico’s kunnen worden ondervangen door het afsluiten van een verzekering. Na een schadeveroorzakende gebeurtenis kan de schade dan vergoed worden door de verzekeraar. Daarom liggen de rechtsgebieden aansprakelijkheidsrecht en verzekeringsrecht dichtbij elkaar. Dit speelt bijvoorbeeld bij de aanrijding tussen een fietser en een automobilist.

Vormen van het aansprakelijkheidsrecht

Sdu geeft een jurisprudentietijdschrift uit op het gebied van aansprakelijkheidsrecht: het tijdschrift Jurisprudentie Aansprakelijkheid. Daarin komen de volgende vormen van aansprakelijkheid aan bod.

 • Bedrijfs- en beroepsaansprakelijkheid
 • Werkgeversaansprakelijkheid
 • Overheidsaansprakelijkheid
 • Regres
 • Risicoaansprakelijkheid
 • Verkeer
 • Verzekeringen
 • Letselschade
 • Schadevergoeding en verjaring

De praktijktitel van Sdu Tijdschrift Aansprakelijkheids- en Verzekeringsrecht in de praktijk (TAV) gaat met name in op aansprakelijkheid, verzekering en schade (geen letselschade).

Thema’s in het aansprakelijkheidsrecht

Aansprakelijkheid kan voort komen uit verschillende bronnen. Er kan sprake zijn van contractuele aansprakelijkheid (komt voort uit het niet-nakomen van een overeenkomst) of van wettelijke aansprakelijkheid (Komt voort uit feitelijke handelingen en ‘blote’ rechtsfeiten). Bijvoorbeeld:

 • Onrechtmatige daad. Er zijn veel handelingen die als onrechtmatige daad kunnen worden gezien. In de wet (artikel 6:162 BW) is vastgelegd aan welke voorwaarden een handeling (of nalaten) moet voldoen om als onrechtmatige daad te kwalificeren. Het gaat dan o.a. om gevallen waarin iemand handelt in strijd met de wet of hetgeen in het maatschappelijk verkeer als onbetamelijk wordt gezien, waardoor een ander schade lijdt. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn wanneer een automobilist een fietser aanrijdt,  maar ook wanneer iemand nalaat om voorzorgsmaatregelen te nemen (bijvoorbeeld: borden neer zetten bij wegwerkzaamheden), waardoor een ander schade lijdt.
 • Wanprestatie: een contractuele verbintenis wordt niet nagekomen. Gekochte goederen worden bijvoorbeeld niet, niet op tijd, of in slechte staat geleverd. De klant kan nakoming vorderen middels een ingebrekestelling. Voldoet de leverancier dan nog niet, dan pleegt hij wanprestatie en moet de schade vergoeden, tenzij er sprake is van overmacht.

Schuld- en risicoaansprakelijkheid

Er kan onderscheid gemaakt worden tussen schuldaansprakelijkheid en risicoaansprakelijkheid. Bij schuldaansprakelijkheid moet er sprake zijn van enige verwijtbaarheid aan de zijde van de het incident veroorzakende persoon om tot aansprakelijkheid te komen. Bij risicoaansprakelijkheid speelt 'schuld' geen rol. Als een bepaald risico zich verwezenlijkt dan is daarmee de aansprakelijkheid gegeven. Een voorbeeld hiervan is de aansprakelijkheid van de eigenaar van een pand waaraan een gebrek kleeft.

Wat biedt Sdu u op het gebied van aansprakelijkheidsrecht?

We tonen u graag een selectie van de vakinformatie op het gebied van aansprakelijkheidsrecht. Op deze pagina vindt u actuele content die we samen met experts uit de rechtspraktijk creëren.

Aansprakelijkheidsrecht in de webshop

Naar de webshop

Toegang tot al onze juridische informatie?

  • Neem een dag- of weekabonnement op onze online databank OpMaat
  • Krijg direct toegang tot al onze bronnen en vindt het antwoord op uw zoekvraag
Meer informatie