Huurrecht

Huurrecht: een introductie

Als onderdeel van het burgerlijk recht, houdt het huurrecht zich bezig met de huurovereenkomst. Huurgeschillen kunnen gaan over zowel woon- als bedrijfsruimten. Bijvoorbeeld over het al dan niet vaststellen van een huurovereenkomst, beëindiging van het huurcontract, overlast, huurachterstand, huurverhoging of -verlaging, huurtermijnen, ontruimingsbescherming, huurprijsbescherming maar ook onderhuur, 'koop breekt geen huur' en indeplaatsstelling.

De huurder en verhuurder hebben bepaalde verplichtingen en deze zijn vastgelegd in titel 4 van Boek 7 BW, deze regelt de bijzondere overeenkomsten, waaronder de huurovereenkomst, en in Boek 6 waarin de algemene regels staan met betrekking tot overeenkomsten. Er bestaat ook aanvullende regelgeving zoals het Besluit servicekosten, het Besluit woonruimte en het Besluit huurprijzen woonruimte.

Belangrijke arresten in het huurrecht

Bij jurisprudentie huurrecht vindt u een volledige lijst met belangrijke ‘klassieke’ arresten uit het huurrecht. Hieronder bieden we u graag een selectie daarvan:

  • Hoge Raad 4-4-2014, ECLI:NL:HR:2014:826 (Hutten-Czapska/Polen). In de arresten inzake Hutten-Czapska heeft het EHRM geoordeeld dat de strenge Poolse huurwetgeving in strijd was met artikel 1 van het eerste Protocol van het EVRM, waarin staat dat een ieder recht heeft op het ongestoord genot van zijn eigendom.
  • Hoge Raad 27-4-2012, ECLI:NL:HR:2012:BV7337 (Strandpaviljoen Zuid/Gemeente Den Haag). Uit dit arrest van de Hoge Raad volgt dat onder een gebrek aan het gehuurde niet alleen een staat of eigenschap van het gehuurde zelf wordt verstaan, maar elke op de zaak betrekking hebbende omstandigheid die het genot beperkt dat de huurder bij het aangaan van de huurovereenkomst van het gehuurde mocht verwachten.
  • Hoge Raad 13-4-2012, ECLI:NL:HR:2012:BV2628 (Malothaux/SSH-Mitros). Hierin verduidelijkt de Hoge Raad de verhouding tussen verhuur op grond van de Leegstandwet en verhuur naar zijn aard van korte duur.
  • Hoge Raad 24-9-2010, ECLI:NL:HR:20120:BM9758 (Toko Mitra/PMT). Dit arrest gaat over de wachttijd die geldt bij opzegging op grond van dringend eigen gebruik bij bedrijfsruimte als bedoeld in artikel 7:290 BW.
  • Hoge Raad 1-2-2008, ECLI:NL:HR:2008:BB8098 (Amicitia). Dit arrest gaat over de vraag of teleurstellende bezoekersaantallen een gebrek in de zin van artikel 7:204 lid 2 BW vormen.

Wat biedt Sdu u op het gebied van huurrecht?

We tonen u graag een selectie van de vakinformatie op het gebied van huurrecht. Op deze pagina vindt u actuele content die we samen met experts uit de rechtspraktijk creëren.

Huurrecht in de webshop

Naar de webshop

Toegang tot al onze juridische informatie?

    • Neem een dag- of weekabonnement op onze online databank OpMaat
    • Krijg direct toegang tot al onze bronnen en vindt het antwoord op uw zoekvraag
Meer informatie