Verbintenissenrecht

Verbintenissenrecht: een introductie

Het verbintenissenrecht is samen met het goederenrecht onderdeel van het vermogensrecht en dus van het burgerlijk recht. Hoewel de rechtsgebieden nauw zijn verbonden, gaat het goederenrecht doorgaans om absolute rechten, die tegenover iedereen kunnen worden gehandhaafd. In het verbintenissenrecht spelen alleen de rechten een rol die tegenover de wederpartij gehandhaafd kunnen worden. Een geschil in het verbintenissenrecht kan bijvoorbeeld gaan over een koop-, huur- of arbeidsovereenkomst.

Een verbintenis kan voortkomen uit de wet, een overeenkomst of een natuurlijke verbintenis. Geschillen in dit rechtsgebied gaan over verbintenissen die voortkomen uit een rechtshandeling of van een feitelijke handeling tussen natuurlijke of rechtspersonen. Een feitelijke handeling is bijvoorbeeld de onrechtmatige daad.

Onrechtmatige daad

De onrechtmatige daad vloeit voort uit een verbintenis vanuit de wet. In het Burgerlijk Wetboek (artikel 6:162 BW) staat namelijk dat: “Hij die jegens een ander een onrechtmatige daad pleegt, welke hem kan worden toegerekend, is verplicht de schade die de ander dientengevolge lijdt, te vergoeden.” Om een actie als onrechtmatige daad te bestempelen moet verder aan vijf eisen zijn voldaan: onrechtmatigheid, toerekenbaarheid, schade, causaliteit en relativiteit.

Wet- en regelgeving in het verbintenissenrecht

Het verbintenissenrecht omvat wet- en regelgeving omtrent verbintenissen die voortkomen uit de wet, uit een overeenkomst (zoals een koopovereenkomst, huurovereenkomst of arbeidsovereenkomst) of uit een zogenaamde natuurlijke verbintenis. Het verbintenissenrecht is voornamelijk vastgelegd in Boek 6 en 7 BW.

Wat biedt Sdu u op het gebied van verbintenissenrecht?

We tonen u graag een selectie van de vakinformatie op het gebied van verbintenissenrecht. Op deze pagina vindt u actuele content die we samen met experts uit de rechtspraktijk creëren.

Verbintenissenrecht in de webshop

Naar de webshop

Toegang tot al onze juridische informatie?

    • Neem een dag- of weekabonnement op onze online databank OpMaat
    • Krijg direct toegang tot al onze bronnen en vindt het antwoord op uw zoekvraag
Meer informatie
(2.527 artikelen)

Uit het archief