Vermogensrecht

Vermogensrecht: een introductie

Het vermogensrecht is onderdeel van het privaatrecht en omvat het geheel van bepalingen dat betrekking heeft op vermogensbestanddelen. Twee grote gebieden binnen het vermogensrecht zijn het goederenrecht en het verbintenissenrecht. Het erfrecht behoort ook deels tot het vermogensrecht.

Vermogensrechtelijke onderwerpen zijn bijvoorbeeld de verkrijging van eigendom, het aangaan van schulden, het sluiten van (eenzijdige of meerzijdige) overeenkomsten, de toepasselijkheid van algemene voorwaarden, aansprakelijkheid, schadevergoeding en verzekeringen.

Wat vermogensrechten zijn, wordt in artikel 3:6 BW uitgelegd: ‘Rechten die, hetzij afzonderlijk hetzij tezamen met een ander recht, overdraagbaar zijn, of er toe strekken de rechthebbende stoffelijk voordeel te verschaffen, ofwel verkregen zijn in ruil voor verstrekt of in het vooruitzicht gesteld stoffelijk voordeel, zijn vermogensrechten.’

Belangrijke wet- en regelgeving in het vermogensrecht

Het vermogensrecht is voornamelijk vastgelegd in de Boeken 3, 5 en 6 van het Burgerlijk Wetboek (BW). De bepalingen rondom het erfrecht staan in Boek 4 BW. Ook de Wegenverkeerswet en het Weens Koopverdrag zijn in het vermogensrecht van belang.

Vermogensrecht in thema’s en voorbeelden

  • Goederenrecht: verkrijging, zekerheden.
  • Verbintenissenrecht: verjaring. Verjaring treedt op wanneer door tijdsverloop een bepaalde vordering niet langer in rechte afdwingbaar is. Daarnaast kan door verjaring een erfdienstbaarheid ontstaan.
  • Overeenkomsten of contracten: totstandkoming, uitvoering, nakoming.
  • Onrechtmatige daad. De Hoge Raad werkte in het Lindenbaum/Cohen-arrest (31 januari 1919) het begrip onrechtmatige daad verder uit. Daardoor was het niet meer enkel mogelijk om een onrechtmatige daad aan te nemen bij een strijd met de wet.
  • Verzekeringen, Aansprakelijkheid.
  • Schade en letselschade.

Wat biedt Sdu u op het gebied van vermogensrecht?

We tonen u graag een selectie van de vakinformatie op het gebied van vermogensrecht. Op deze pagina vindt u actuele content die we samen met experts uit de rechtspraktijk creëren.

Vermogensrecht in de webshop

Naar de webshop

Toegang tot al onze juridische informatie?

    • Neem een dag- of weekabonnement op onze online databank OpMaat
    • Krijg direct toegang tot al onze bronnen en vindt het antwoord op uw zoekvraag
Meer informatie