Het begrip ‘meer dan normaal, actief vermogensbeheer’ in de Wet IB 2001 (2002.12.3059)


In de Wet IB 2001 is in box 1 een nieuwe bron ‘resultaat uit overige werkzaamheden’ opgenomen, welke grotendeels een voortzetting is van de bron ‘andere arbeid’ uit de Wet IB 1964. Onder resultaat uit overige werkzaamheden vallen onder andere de voordelen die worden behaald met het rendabel maken van vermogen op een wijze die normaal, actief vermogensbeheer te boven gaat.

Wanneer is hiervan sprake? Art. 3.91 lid 1 onderdeel c Wet IB 2001 noemt als voorbeeld het uitponden van onroerende zaken, …

Verder lezen