Het OFGR binnen de dividendbelasting


Onder de noemer dividendbelasting heft Nederland een bronbelasting over feitelijke winstuitkeringen door aandelenvennootschappen. De terugbetaling van wat als kapitaal is gestort in de vennootschap wordt in beginsel dus niet belast. Daarom is het van belang vast te stellen wanneer er sprake is van een winstuitkering dan wel een terugbetaling van kapitaal. Voor de invulling van deze begrippen sluit de dividendbelasting aan bij boek 2 van het Burgerlijk Wetboek dat handelt over rechtspersonen.

1 Inleiding

Het open fonds voor gemene rekening (OFGR) – een onbenoemd contract – bezit echter geen rechtspersoonlijkheid en ook geen in aandelen verdeeld kapitaal in de zin van het rechtspersonenrecht. Dit verklaart de bijzondere positie van het OFGR in de Wet DB 1965. In deze bijdrage onderzoek ik die bijzondere positie. Ik ga in op de ratio achter de zelfstandige belastingplicht van het OFGR en bekijk – tegen de achtergrond van deze ratio – enkele bepalingen in de wet die specifiek betrekking hebben op het OFGR. Ik sluit af met de conclusie dat de wet op enkele punten nog aanpassing verdient.

2 Belastingplicht OFGR– de ratio

Onderworpen aan dividendbelasting zijn onder andere degenen die gerechtigd zijn tot de opbrengst van aandelen in Nederland gevestigde naamloze vennootschappen, besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid, open commanditaire vennootschappen en andere vennootschappen waarvan het kapitaal geheel of ten dele in aandelen is verdeeld.3 Voor de heffing van dividendbelasting worden de bewijzen van deelgerechtigdheid in een OFGR gelijkgesteld aan aandelen in vennootschappen waarvan het kapitaal in aandelen is verdeeld, en worden OFGR’s gelijk gesteld met vennootschappen.4 Voor de definitie van een OFGR verwijst de Wet DB 1965 naar art. 2, lid 2, Wet VPB 1969…

Verder lezen
Terug naar overzicht